AZ EGYETEMES SZENT SZELLEM ÉLET KÁNONJA

A TERMÉSZET TÖRVÉNYEINEK IGAZSÁGA

Created with Sketch.

AZ EGYETEMES SZENT SZELLEM ÉLET KÁNONJA

AZ EGYETEMES SZENT SZELLEM ÉLET KÁNONJA

A MAGYAROK ÉS A VILÁG ÖSSZES NÉPE SZÁMÁRA

 

Mi, a Legszentebb Fentséges ILARA, az Egyetemes Szent Szellem Élõ Megtestesülése, a Világmindenség Összes Megnyilvánult és Megnyilvánulatlan Tereinek, Erõinek, Világainak és Lényeinek Ura, Istenek Nagy Ideáinak Anyja, a Szent Életnek és a Világ Dicsõségének Forrása, az Egyetemes Szent Szellem Örök Emlékezetû Uralkodói Tiarájának Egyetlen Jogos Birtokosa, ezen Világkorona Szent Fentségjogán, az Egyetemes Szent Szellem akaratából, jelen bullánkban az Univerzum és eme Táti nevû eleven Föld bolygó és összes élõlénye érdekében és javára, a következõkben elõadottak szerint bírálunk, ítélünk, kinyilatkozunk és tanítunk, a Teljes Élet Szent Dicsõségére és Oltalmára minden létezõ és létezhetõ térben, az elkövetkezõ végtelen idõkre.

Azért jöttünk e világba, hogy RENDET, EGYSZERŰSÉGET, BÉKESSÉGET hozzunk, és elválasszuk a fényt a sötétségtől, az égit a földitől, a könnyűt a nehéztől, és megzabolázzuk a tobzódó Tüzet.

ELŐSZÓ

E földi világ minden szempontból rendkívüli, válságos töréspont elõtti helyzetben van, amelynek emberi eszméléssel beláthatatlan következményei voltanak az ÉLETRE, az Emberiségre, a társadalmakra, élõlényekre, a teljes bioszférára, illetve az Univerzum Tátit is magában foglaló részére. Az Emberiség közösen és egyénenként is végtelen sok bûnt követett el az Egyetemes Szent Szellem ellenében, a tudományos kíváncsiság és Isten nevében – bárhol bárhogyan is nevezzék – és
ezek a bûnök immáron nem maradhatnak megnevezetlenül és megítéletlenül. Lejárt az idejétmúlt módszerek, hitrendszerek, a hitványság, élõsködés és az olcsó bûnbocsánatok kora és az Emberiségnek egyénenként, valamint közösségekként is szembe kell nézniük magukkal. Az Emberiségnek le kell számolnia kicsinyes késztetéseivel és Élet ellenes romboló tevékenységeikkel is fel kell hagyniuk, ha továbbra is élni szeretnének ezen a bolygón.
Elérkezett az idõ, amikor az Emberiségnek le kell vonnia a tanulságokat az elmúlt korok és generációk hibáiból és magasabb tudatossági szintre lépve, változtatni, kijavítani minden lehetségeset a Szent Életért, a Természetért, az eljövendõ idõk és nemzedékek testi-lelki-szellemi jóllétéért és emelkedettségéért.
A nemtelen élõsdiek több ezer év óta ugyanazokat a hibákat ismételgetik és folytonos harcra épülõ, központosított, tekintélyelvû, autoriter társadalmi modelljeikkel megakasztják a valódi értékek kibontakozását, a túlélhetõ technológiai fejlõdést, az Emberiség egészének szellemi és lelki felemelkedését. A világ nehézségeinek alapját elsõsorban szellemi-lelki eredetû erkölcsi hiányosságok alkotják, ezért e bajokra nincs politikai vagy gazdasági megoldás, hiszen éppen e területek a fertõ fészkei. Hathatós változtatásra sincs mód szellemi-lelki-erkölcsi felemelkedés nélkül.
Isteni ideje van annak, amikor az ocsúnak el kell válnia a búzától, és az egyéni vagy csoport érdekek folytán mûileg összekevert, de össze nem illõ energiáknak el kell válniuk egymástól! Új tiszta struktúráknak kell létrejönniük és meggyökerezniük annak érdekében, hogy a jelenlegi civilizáció kiküszöbölje az elõdök önpusztító mechanizmusait.

Az Emberiség tudatos és jó-szándékú hozzáállásával, Szakrális Törvényeink betartásával Harmonikus Rend és élhetõ, igazságos világ jöhet létre.

Egyszer s mindenkorra áttérhet az Emberiség a Békességen és minõségi elveken nyugvó igazságos társadalmi berendezkedésre. Ugyanakkor az átmenet idõszakában még határozottan szükséges lesz a  központosított vezetésre, ám a vezetõket már emberi minõségük alapján választják ki, akiknek minden pillanatukban meg kell felelniük a MAAT életelveinek és népüket, az Emberiséget, valamint a Természetet kell szolgálniuk.
A népeknek a szellemi-lelki-erkölcsi elõrelépés érdekében vissza kell régiesedniük, hogy a leromlott lét helyébe a valódi értékek a mindennapokba visszaépülhessenek. Felkészülés hiányában a jelenlegi Emberiség tudatszintjét messze felülmúló technológiák rabszolgaságába fojtanák és idõvel írmagostól kipusztítanák a teljes Emberiséget és a bioszférát egyaránt.
Két-három nemzedéknyi idõszakot követõen, egészen magas szellemi – lelki nívón lehetséges az a mesterséges intelligencia közbeiktatásával létrehívható technikai ugrás, amely a jelen körülmények között a földi világ végromlását jelentené.

Az Egyetemes Szent Szellem Életet támogató anyai Természete ad az Emberiség számára egy életmentõ megoldást annak érdekében, hogy az Emberiség a hibáit kijavíthassa, felhagyjon öntörvényûségével, és egy új, igaz, a Mindenség változtathatatlan Rendjével összhangban mûködõ, minden ízében korszerû, szakrális lételveken nyugvó életet kezdjen.
Ehhez Mi most átadjuk a MAAT Törvényét, életelveit, tanácsokat, annak érdekében, hogy az Emberiség Isteni Természetéhez visszatérve, megfelelõen bölcsen és szellemében lelkében szabadon fejlõdhessék, lerázva magáról minden gúzsba kötõ hamis szellemi, lelki és fizikai béklyót.

Lehetõsége legyen felnõni és megmenteni magát, valamint a földi
élõvilágot bizonyos személyek és vállalatok tudatlanságból, féltudásból, és mindenekelõtt hatalomvágyból fakadó ambícióitól, amelyek irracionális eszmei alapokon építkezve ökológiai, biológiai és társadalmi hatásaiban nem vizsgált káros technológiákkal, valamint mesterséges intelligencia által, megsemmisüléssel fenyegetik az élõlényeket és a teljes földi bioszférát.

A MAAT törvénye igaz minden térben és idõben, valamint független attól, hogy a világ népei az évezredek folyamán hány és milyen, szemléletmódot, elméletet alakítottak ki Isten és az õket körül ölelõ Természeti világ Természettudományos mûködésének magyarázatára.
Elérkezett az ISTENI IDÕ a REND létrehívásához!
Ám ehhez óhatatlan a bûnök és bûnösök néven nevezése, bírálatuk, megítéltetésük, valamint a hamisak minden eddigi az Isteni Rendet felforgató, az idõk folyamán keletkezett törvénykezéseinek és alantas vagy helytelen ideáinak hatályon kívül helyezése. A MAAT Törvényének elferdítésével, a bûnösök elõnyökre tettek szert másokkal szemben és hamisságok magjait vetették évezredek óta, és most úgy érzik, eljött az aratás ideje. Ám most nem aratás lesz, ahogy remélik, hanem
végelszámolás! A bûnök napvilágra kerülnek, a bûnösök meglakolnak, mert amikor a bûn féktelenül tobzódik az Egyetemes Szent Szellem /Isten/ Nagyboldogasszony mindig helyreállítja a felborult egyensúlyt. A MAAT egyik legfontosabb Törvénye az Egyensúly és a helyrebillenés folyamatban van.

Ezért örüljetek és tisztuljatok, újhodjatok meg, és az IGAZAKÉ LESZ EZ A FÖLD!

Akik megtagadják és elferdítik az Egyetemes Szent Szellem avulhatatlan Törvényét elvesznek, ám amely népek és emberek a MAAT törvénye szerint rendezik be életüket, Békességre boldogságra és örök életre lelnek.

FOGALMAK

EGYETEMES SZENT SZELLEM / ISTEN / NAGYBOLDOGASSZONY/ MINDENSÉG / TEREMTÕ az a sokféleképpen megnevezett egységes szuperintelligencia, amely egyszersmind Tér – Idõ – Információs halmaz, amely a Szellem, a Lélek, valamint az Anyag forrása és önmagában, a saját törvénye szerint létezik, megnyilvánul, vagy nem nyilvánul meg.

NAGYBOLDOGASSZONY (NaghBauDukAssunu = A Nagy Építõ és Lebontó Úr = a Teljesség) Nagyboldogasszony az Egyetemes Szent Szellem; a megnyilvánulatlan és a megnyilvánult világok, vagyis a Teljesség Ura, aki Hét Kisasszonyán keresztül nyilvánul meg az érzékelhetõ világban.
Nagy – a kimondhatatlan, égbetörõ
Boldog – teljes
Asszony – úr, uralkodó, felség
Úr – hatalom birtokosának nemtõl független jelzõje.

MAGURA (Ma-Igi-Ara/magyar = az Isten neve) – Nagyboldogasszony, illetve az Õ Szent Körei – kõkörök, az õsvallás Természettemplomai.
MA – az Idõ (jelen).
‘GU – (IGI, IGE, IGU, GUR, KUR, KÖR) – az Információ.
‘RA – (ARA) – a Tér, amelynek erejébõl-energiájából táplálkozik minden.

TERMÉSZET ISTEN ANYA (TeIA) / ANYATERMÉSZET / TERMÉSZET az Egyetemes Szent Szellem /Isten/ Nagyboldogasszony sokszínû, sokrétû
megnyilvánulása a Térben és az összes terekben. Életet ontó és szervezõ, anyagot és erõket alakító, a megnyilvánulatlan és  megnyilvánuló összekapcsolódásában a MAAT Törvényén alapuló és mûködõ, önmegújító entitás.
MAAT (MA-Ara-Turu) az Egyetemes Szent Szellem Örök Törvénye, vagyis a megnyilvánulatlan és megnyilvánult Teljesség Törvényének Rendje.

ÉLET VIRÁGA (ANYATERMÉSZET) a Kilenc Princípium Hét megnyilvánult Elemébõl, harmonikus összhangjából kialakuló Szent Élet, amely az egymásbólegymásba, egyenlõ mértékben történõ teremtés igazság elvén nyugszik. Tágabb értelemben a MAAT, a megnyilvánult Élet – beleértve az Élet tovább adását is – és a szellemi képzõdmények (kultúra) összhangja. Az Isteni Teremtés útja, a Békesség és összhang szimbóluma.

SZAKRÁLIS tágabb értelemben: az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony megnyilvánult világainak teljessége. Pontosított értelemben: minden, ami a MAAT rendjének megfelelõen megnyilvánuló. Emberi értelemben: az olyan tiszta lelkû teljes életet élõ nemes személy, aki a MAAT rendjével összhangban él, cselekszik, hat.

EGYETEMES SZENT SZELLEM FENTSÉGJOGA az isteni fent-valóság, elsõbbség, felségjog. Nagyboldogasszony felségjoga minden létezõ és létezhetõ világokban a MAAT rendjének fenntartására.

ARA mindenek között Õ az elsõdleges LÉTREHOZÓ ERÕ – a TÉR, amely minden létezhetéshez szükséges energiát biztosítja. A Menny Asszonya, az Égi Világok Uralkodója, az Egyetemes Szent Szellem minden ideájának tárhelye.
HÉT ARA a megnyilvánult világ Hét Õsmagja, a Mennyek Hét Asszonya, a Hét Õsanya, a Mindenség Hét Lelke. Azonos a Hét megnyilvánult Elemmel, amelyek legtisztább formában képviselik az Egyetemes Szent Szellem Törvényét, vagyis a MAAT-ot. (Nevezik még déváknak, aionoknak, ergeknek stb..).
TÁTI a Föld bolygó, a Szépek bolygója.
IGAZ minden olyan létezés cselekvés vagy történés amely Egységben és Harmóniában van a MAAT Törvényével és nem vegyül bele cseppnyi bûn se.

IGAZ EMBER megbízható, építõ szándékú tisztességes ember, akinek gondolatai, érzései, szavai és tettei összhangban vannak. Az, akinek gondolatai és tettei az Életet, vagyis a MAAT igazságát szolgálják.

IGAZAK TANÁCSA olyan bölcsekbõl álló legalább 8 fõs, de legfeljebb 21 fõs Társaság, amelynek tagjai betöltötték 49. életévüket és a nemi összetétel az arany aránynak megfelelõ, Nõi többségû. A Tanács vezetõje Szakrális Nemes Asszony lehet. Az Igazak Tanácsa a legfelsõbb döntéshozó grémium, amely a legmagasabb szintû, rangú személyek és csoportosulások, valamint a Szakrális Asszonyok felett jogosult dönteni.

NEM 1, tagadás/tiltás; 2, különb, különbözõség, fajta.
NEMES az a nagyszerû EMBER, aki ismeri és minden tettében megvalósítja a helyes arányokat és irányokat, elkerüli a túlzásokat, életét és tetteit a legtöbb jó elve
jellemzi.
NEMTELEN / humanoid az a személy, akit alantas vágyak, késztetések mozgatnak. Gondolatai, szavai és tettei ellentmondásosak, hamisak, öncélúak, félrevezetõek, rombolóak és Életellenesek.

EMBER minden jó és építõ szándékú emberi lény, aki az Életet tiszteli és táplálja, magas rendû idolokhoz vonzódik, békesség kedvelõ, segítõkész, szereti és fenntartja a harmóniát.

HUMANOID minden olyan emberszerû lelketlen alantas lény, amely mások kisebbítése, megrövidítése, megalázása és elpusztítása árán nyertesnek hiszi magát. Mások felett valónak képzeli magát, zsarnokoskodik, szipolyoz, élõsködik, örömét leli más lények szenvedésében és megsemmisítésében. Az EMBEREK, NEMES EMBEREK, SZAKRÁLIS ASSZONYOK esküdt ellensége, és gyengeségét, saját képességeinek hiányát gyakran kifinomult erõszakkal, ármánykodással, valamint a különféle emberek egymás elleni kijátszásával ellensúlyozza. A humanoid nõ, aki képes köztük érvényre jutni, különösen életveszélyes és ármányban felülmúlhatatlan.
A humanoid lét igényli a magas fokú szervezettséget, a jó megjelenést és a remek beszédkészséget, ezért ennek mesterei. A véleményformálás teljes eszköztárának leuralására törekszenek, hogy saját beteg mintájukat közvetíthessék követendõ példaként a társadalmak arra fogékony része felé.
ALANTAS minden olyan hamis, önzõ, kisszerû, leépítõ gondolat, szándék és tett, amely a MAAT rendjével ellentétes célokat szolgál, és más élõlényeknek, valamint a Természetnek kárt, fájdalmat, szenvedést, senyvedést okoz.

ENTITÁS megnyilvánulatlan erõk és anyagtalan szellemi, valamint anyagi jellegû megnyilvánult képzõdmények.

ASSZONY az Élet Virágát ápoló nõnemû emberi lény, aki önálló felelõsség vállalására másokért bátor áldozathozatalra és felemelõ alárendelõdésre képes.
FÉRFI önálló felelõsség vállalására, másokért bátor áldozathozatalra és felemelõ alárendelõdésre képes, az Életet, az Asszonyt, a családot híven támogató hímnemû ember.

SZAKRÁLIS ASSZONY (más néven Népanya) az a NEMES IGAZ NÕ/ASSZONY, aki rendületlenül követi a MAAT útját, aki felett humanoidoknak, embereknek, férfiaknak és nõknek nincs és nem lehet befolyása, hatalma. Önálló, független, függelem mentes úr, aki életével, tetteivel a rábízottakat, a közjót, a népét és az Emberiséget szolgálja. Egyedül az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony felé, emberi vonatkozásban az IGAZAK TANÁCSA felé tartozik elszámolni.

SZAKRÁLIS FÉRFI az a NEMES és IGAZ FÉRFI, aki tiszteli és híven követi a MAAT útját, életében és tetteiben példakép, választott Asszonyát felemelõ odaadással szolgálja. SZAKRÁLIS ASSZONYOK tevékenységét segítve gyakorlatias vezérekként, felelõsséggel és híven szolgálják Népük, Nemzetük és az Emberiség javát.
SZAKRÁLIS ASSZONY iránymutatása vagy jóváhagyása nélkül önállóan nem fejthet ki a társadalmak életére, boldogulására kiható tevékenységet.

BÍRÁLATOK

 1. Az Emberiség letért az igaz útról, megtagadta és meghamisította az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony valós lényegét, így folyamatosan, ismétlõdõen és egyre súlyosbodóan, megbocsáthatatlan bûnöket követ el, annak akarata ellenében. A bûn lényege a MAAT Törvényének megtagadása, kiforgatása, elferdítése, szándékos eltussolása, nem ismerése. Az Emberiség szellemi-lelki vírus-fertõzötté vált a MAAT-tól való elszakadás, vagyis a mérgezett gondolatbálványok következtében. Minden helytelenség, tudatlanság és bûn innen indul.
 2. Az õsi MAAT-hoz hû tudást/vallást önzõ hatalomvágytól hajtva, ármánnyal és nyers erõszak útján kiforgatták, kisajátították, saját képükre formálták és hatalmi céljaikra felhasználták az alantas hímnemûek. Az elmúlt évezredekben az emberi világ minõségét meghatározó nagy vallási szervezetek és vagyonos magánszemélyek meghamisították az õsi avulhatatlan becsû értékeket, és helyükbe egyoldalúan emberi, hím arculatú, istenségeknek nevezett idolokat helyeztek. Az idõk folyamán fokozódó mértékben uralkodott el a hím-soviniszta gondolatbálvány, melynek következményeként az Asszonyi elõjogok és a valós õstörténelem eltörlésre kerültek, és a Nõk lealacsonyításával, kiszolgáltatottá tételével az Emberiség egyre hitványabbá, alantasabbá vált.
 3. A bûnösök minden korok azon „szellemi vezetõi”, akik tudatlanságukban vagy önzõ szándéktól vezérelve hamis tanok csíráit vetették el, majd felnevelték a vadhajtásokat, és a mai napig mérgezett szellemi tartalmakkal szennyezik az Emberiség közös tudatát.
 4. Az emberek tömegei hamis világképük, az Élethez való torz viszonyulásuk okán elveszítették magas rendû Emberi mivoltukat, és alsó ösztönszinten vegetáló humanoidokká alacsonyodtak. A MAAT Törvénye ismeretének és alkalmazásának hiányában hitvány lelkületûvé silányultak. Uralkodó gyakorlatukká vált önmaguk istenítése, az önzés, hiúság, élõsködés, csalás, hazudozás, ámítás, lopás, fosztogatás, gyilkolás, pusztítás, beleértve az önpusztítást is.
 5. Hitvány, beteg lelkû humanoidok magas hivatásokra, posztokra, gazdasági uralomra törtek, hogy akadálytalanul kényükre-kedvükre alakíthassák, manipulálhassák az egészséges Természetes folyamatokat. Gyarló élõsködõ vágyaik kielégítésén buzgólkodván, függelemben, sanyarúságban, tudatlanságban tartván a tömegeket, a Természetnek, más embereknek kárt, fájdalmat, szenvedést és senyvedést okoztak.
 6. A hitványak a valós értékeket elhallgatják, elbagatellizálják, bûnösnek állítják be, a talmi értékeket minden fórumon felmagasztalják, az igazságot relativizálják, és a hamisságokat állítják piedesztálra. Hamis tanok terjesztésével, kifinomult módszerekkel az Igazakat szolgálatra, önfeláldozásra, önfeladásra, önpusztításra buzdítják.
  Mindent médiát, mûvészeteket, vallást, tudományt, – felhasználnak annak érdekében, hogy önzõ, fosztogató és élõsködõ szándékaikat, hamisságaikat okosan és szalonképesen adják el a sokaságnak.
 7. Az álszentek, hitványak, erkölcstelenek a Természetet szennyezik, kifosztják, háborúkat és viszályokat szítanak, teleszórják szellemi és fizikai mérgekkel a világot.
  Alantas érdekeiknek vetik alá az Életet. Mindehhez ideológiákat vallások, jog, dogmák, gondolatbálványok, gazdasági ideológiák, tudományos ámítások, izmusok – gyártottak és gyártanak, függelemre és meghunyászkodásra késztetvén a társadalmakat, az egyes embereket. Féktelen hatalomszomjuk és bírvágyuk következtében elpusztítják a Természetet, és végsõ soron Élet/Isten ellenes minden cselekedetük.
 8. Noha az emberek tömegei tudják, hogy hazudnak nekik, ámítják õket, látják, hogy a dolgok rossz irányba haladnak, érzik, hogy semmi nincs rendben, mégis szolgai módon viszonyulnak a függelmi helyzethez. E gyáva, megalkuvó magatartásukkal a hitvány hatalombitorlókat éltetik, saját maguk életét és boldog jövõjét szabotálják, valamint kockára teszik a bolygó jövõjét. E tettükkel megtagadják, sértik a bennük élõ Istent, és annak Szentséges Életet támogató akarata ellen vétenek. Mindezzel sanyarú sorsot, kilátástalan jövõt idéznek magukra.
 9. Az emberek tömegei bûnös módon nem akarnak tanulni, vagy szembesülni az igazsággal, nem igénylik a józanságot, és teret engednek a szemfényvesztõ, szórakoztató léhaságnak, leépülésnek. A könnyebb utat választva meghajolnak az aljasság elõtt, elaltatják éberségüket, semhogy néven neveznék és fellépnének a bûnösökkel szemben. Ahelyett, hogy élnének Isten adta igazságjogaikkal, inkább tûrnek, hallgatnak és mindannyian azt mondogatják: – ugyan mit tehetnék?
 10. Az igaznak és jónak tûnõ gyenge és határozatlan emberek gyakorta ostoba, önpusztító, demagóg eszmék, hamis erkölcsi elvek foglyai. Bûnösnek, hitványnak érzik magukat, ha egészséges, józan önvédelmi ösztöneik feltámadnak. Elveszítvén józan eszüket és egészséges életösztönüket, talmi ideológiákat követvén, bûnös módon a
  fosztogató élõsködõk szekerét tolják, így megtagadják a bennük élõ Isten valós Törvényét, szándékait. Az Élet szemszögébõl az ilyen emberek hatástalanok és értéktelenek, ezért Isten nem úgy óvja õket ahogy elvárnák, õk mennek el leghamarabb.
 11. A tudomány képviselõi olcsó pénzen és gátlástalanul eladják magukat a gazdasági szereplõknek, az iparnak, kereskedelemnek, és az intellektuális kalandoroknak.
  Következésképp ezek az elvtelen tudósok jól megérdemelten az átlagosnál korábban halnak, és számtalan nehézség sújtja az életüket. A tudomány adott fejlettségi szintjén túllépte azokat a határokat, amelyeket a tudósok a jelenlegi szellemi-lelki képességeikkel biztonsággal ellenõrzésük alatt tudnak tartani. Szinte az összes Természettudományos vagy magas technológia, innováció és filozófiai vagy gazdasági jellegû tudomány ártalmassá, Élet ellenessé, végsõ soron istentelenné vált.
 12. A tudás az Emberiség közös vagyona, és a társadalmak azért finanszírozzák a tudomány fejlõdését és az ahhoz tartozó infrastruktúrát, hogy eredményeik által az Emberiség és a világ létminõsége, szellemi-lelki színvonala emelkedjen. A tudomány és tudósok fõben járó bûne, hogy az egyes emberek és csoportjaik kisajátítják a közösségek erõfeszítése által létrejött tudáshalmazt, és önzõ magáncéljaikra hasznosítják. Mindeközben nincsenek tekintettel az ember, a nemzeti közösségek, a teljes Emberiség döntési-, valamint a Természet önazonosságra törekvõ jogaira.
 13. Az ipar és kereskedelem alávetette magát a bankoknak, és a politika is egyértelmûen a pénzvilág szajhája. A politika már régóta nem a közéletrõl szól, nem azt a közjót szolgálja, amelyre felhatalmazása van.
  A demokrácia elnevezésû intézmény és az általános választójog a mai formájában csak látszat, és a legnagyobb visszaélésekre ad lehetõséget. Kifejezetten alantas magánérdekeket szolgál. A népakarat Istentõl való jogának megcsúfolása az, ahogy kijátsszák és kiforgatják azt az Isteni Legitimációt, amelyet a népek köz-javának szolgálatára kaptak. Nincs ma a Földön egyetlen olyan demokratikus kormány sem, amely egyértelmûen és valóban választói javát szolgálná! Helyette multinacionális gazdasági, pénzhatalmi, vallási vagy egyéb ideológiákat, diktatórikus autoriter törekvéseket szolgálnak ki.
 14. Hamisságok útján és fosztogatásból vagy egyéb módon nagy gazdagságra szert tett emberek féktelenné válva, olyan jogokat és eszközöket vontak magukhoz, amelyre a világ egyetlen társadalma, és soha senki nem hatalmazta fel õket. Úgy hiszik pénzen bármit megvásárolhatnak, ármány és erõszak útján bármit elérhetnek.
  Mindenre van lehetõségük, ámde Isteni Legitimáció hiányában törvényszerûen kudarcra vannak ítélve.
 15. Az embereknek a MAAT Törvénye szerint kell élni, akkor egészségesen fejlõdve boldogulnak. Ehelyett a hatalombitorló élõsdiek és a pénzvilág által felépített gondolatbálványok szerint élnek, ezért senyvednek. Amíg az emberek a pénzt istenítik, és bármire képesek érte, a pénz lesz az úr, vagyis azok, akik a pénz feletti hatalmat gyakorolják. Amíg az emberek felülnek a szépen csomagolt hazugságoknak, és nem ismerik fel a humanoidokat, nem fogadják el az egyszerû és tiszta igazságokat, esélytelenek az élõsdi hamisak jól szervezett megtévesztõ siserehadával szemben.
 16. Az emberiség nagyobb része a hiszékenysége és beletörõdése folytán vétkes, a kisebbség pedig hatalommámorában Istennek képzeli magát. Az emberiség szûk kisebbségétõl eltekintve – tudatlansága vagy hibás tudása miatt önmaga istenítésének foglyává és egyúttal áldozatává vált.
 17. Vétkesek a Nõk, mert már nem ápolják az Élet Virágát és elhagyták, eldobták Szakrális Asszonylétüket. Széthúztak és csak saját maguk túlélésére gondoltak, a férfi erõszaknak behódoltak és megtörtek, mi több az alárendeltségüket Természetesnek is tartják. Ezzel elárulták a Szent Életet, az Isten által rájuk rótt küldetést. A lélek õrzõ LILIK, és a SZAKRÁLIS NÕK hiányában a Harmónia felbomlott, eluralkodtak a brutális energiák, melynek következtében a hímek zabolátlanná váltak, és
  átvették az irányítást. Következménye az egész Emberiség szellemi-lelki-fizikai állapotára és a Természetre nézve is tragikus.
 18. Vétkesek a hímek, akik nem tudtak FÉRFI szintre nõni és gyengeségüket, tudatlanságukat erõszakkal helyettesítvén a Nõket maguk alá gyûrték, szolgálóikká tették, és az õsi tudást, hitet megtagadták, megmásították, eltitkolták. A tudós SZAKRÁLIS ASSZONYOKAT és a NEMES FÉRFIAKAT legyilkolták, megcsúfolták, megbecstelenítették. A nõi nemet alantasnak kikiáltván mindent elvontak tõlük, kisszerû alantas vágyaik kielégítésére használták õket. Rémtetteikkel megtagadták Isten valós lényegét, a valódi szakrális lét és tudás helyébe álszent dogmákat ültettek, és e farizeusi gyakorlatukat törvényerõre emelték bolygó-szerte. A következmény az Emberiség elsilányulása, tudatlansága, erõszakossága és romboló hajlama.

KINYILATKOZÁSOK

 1. ISTENEK EREJÉNEK és HATALMÁNAK VISSZAVONÁSA
  Az Emberiség az elmúlt évezredek folyamán letért az Egyetemes Szent Szellem igaz útjáról. Bizonyos csoportosulások emberi vágyakkal és tulajdonságokkal felruházott számtalan, isteninek nevezett ideát alkotott, és ezeket hatalommal bíró entitásokként kezelte. Azok nevében törvényeket, kánonokat, szentírásokat és egyéb bizonytalan tartalmú és indíttatású házi szabályokat gyúrtak, hamisítottak, ferdítettek el, vallásokat és egyházi hivatalokat hoztak létre.
  Ennek okán a mai naptól az emberek által valaha is imádott összes istenség nevében hozott összes törvénynek nevezett szabályt, kánont, törvényt, írást és az emberi társadalmak, közösségek felett gyakorolt bármilyen HATALMAT ÉS ERÕT VISSZAVONUNK MINDEN ISTENSÉGTÕL, PRÓFÉTÁTÓL, MESSIÁSTÓL, személytõl, csoporttól, egyházi vagy világi szellemi entitástól, földön, vízen, levegõben, az ûrben és minden nyelven, minden idõben, minden térben. Ezért eme bullánk kihirdetésének napjától kezdõdõen erejét és hatalmát veszíti az összes térben, minden idõben, az összes valaha létezõ Istenség, és minden építõ, segítõ vagy ártó erõ, – angyalok, tündérek, ainok, kerubok, szefirák, dévák, démonok, és a Sátán – valamint minden fel nem sorolt Isteni vagy Természetfeletti erõvel felruházott imagináció, projekció, létezõség is.
  Ugyanígy hatályát és érvényét veszíti a valaha élt összes Próféta vagy Tanító tanítása.
 2. JOGOK ELVONÁSA
  Eme bullánk kihirdetésének napjától kezdõdõen az Egyetemes Szent Szellem Fentségjogán kinyilatkoztatott EGYETEMES ÉLET SZENT TÖRVÉNYE által, hatályát, jogerejét, érvényét veszíti minden eddigi emberek által létrehozott írás, szó vagy idea, amely a következõkben leírt Egyetemes Szent Szellem/Isten/ Nagyboldogasszony valós Törvényével ellentétes, vagy azt bármilyen módon, bármilyen nyelven vagy célzattal megkerüli.
  Fentiek érdekében eme bullánk kihirdetésének pillanatától hatályát, jogerejét és érvényét veszíti minden eddigi vallási, filozófiai, szellemi képzõdmény is, az összes vallási vagy világi jogi kánon, minden élõ entitás társadalma, vagy csoportjai által alkotott szokásjog, alkotmány, írott jog, és jogszerûnek ítélt elképzelés, minden arra épülõ intézmény, földön, vízen, levegõben, az ûrben és minden térben, minden információs mezõben, minden idõben és minden nyelven.

III. IMÁK ELTÖRLÉSE

Bullánk kihirdetésének napjától kezdõdõen erejét és hatását veszíti az Istenekhez, Prófétákhoz, Megváltókhoz intézett minden ima és könyörgés, amely eddig az Emberiség vagy az Emberiség meghatározó részének kollektív tudatában létezett.
Helyette elrendeljük, hogy Természet Isten Anya bõkezû kegyeiért naponta többször szabadon, – de legalább reggel és este – adjanak hálát az emberek!

 1. JOGALKOTÁSI JOGOK ELTÖRLÉSE
  Minden eddig kánonjoggal vagy jogalkotási joggal bíró, hatalomgyakorló Koronás Fõ, nemzet, szervezet, csoportosulás és rendszer jogalkotási jogát vagy kánonjogát felfüggesztjük illetve eltöröljük mindaddig, amíg elénk járulnak és bemutatják az új, a nemzetektõl, népektõl származó és a tömegek egyetértésével létrejött szabályaikat és rendezõelveiket, amelyek összhangban állnak az EGYETEMES SZENT SZELLEM ÉLET TÖRVÉNYÉVEL, amelyek minden emberi gyarlóságtól függetlenek és kizárólag az EGYETEMES ÉLET SZENT TÖRVÉNYÉT szolgálják.
 2. EMBEREK FELHATALMAZÁSA
  Bullánk kihirdetésének napjától kezdõdõen az eddig érvényben levõ szabályok helyét átveszi az Egyetemes Szent Szellem Élet Kánonja, amely felszámolja a Földön a halál, erõszak és fosztogatás kultuszát, és alapul szolgál a népek új társadalmi szerzõdéseihez. Felszólítjuk az Emberek Természetes nemzeti vagy népi csoportosulásait, hogy éljenek az Egyetemes Szent Szellemtõl/Istentõl/Nagyboldogasszonytól eredõ jogukkal, és újítsák meg társadalmi szerzõdéseiket!
  Hozzanak létre új Alkotmányokat, és mi áldásunkat adjuk az összes olyan kezdeményezésre, amelyek eme bullánkban ismertetett MAAT Törvényével megegyezõ tartalommal jönnek létre! Akkor mûködik rendben a világ, ha Szakrális Alkotmányok szabályozzák az emberi társadalmak mindennapjait úgy, hogy összhangot teremtenek az isteni és az emberi lételvek között.
 3. MEGÍTÉLTETÉS
  A világ minden olyan szekularizált vagy integrált kormánya, jogalkotó szervezete, vallási szervezõdése vagy nemzete, amely az EGYETEMES SZENT SZELLEM ÉLET TÖRVÉNYÉVEL nem hajlandó egységben mûködni, megvetendõ páriaként kezelendõ. Azok a népek, nemzetek, amelyek nem hajlandóak az Egyetemes Élet Szent Törvénye szerint berendezni életüket, nem érdemlik meg az Egyetemes Szent Szellem kegyelmét, és a békés kiegyensúlyozott Életet.
  A lelketlen humanoidok embertelen voltuknál fogva nem kaphatják meg az áldott Élet boldogságát, – és léptéktõl függetlenül – véleményük sem számít. A humanoidok lélektelen népei, csoportosulásai, egyedei EMBEREK népei, csoportosulásai vagy személyei élete és sorsa felõl nem dönthetnek!

VII. AZ EMBER NEMESEDÉSE
Az ember léte önmagában bizonyíték az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony létezésére, mert az ember a MAAT következménye, így nem tagadhatja meg az õt létrehozó fölötte lévõ hatalmát, és Törvényétõl sem térhet el büntetlenül.
Az ember mégis számtalanszor megszegte, és mindannyiszor bukás, könnyek, vér, szenvedés, áldozatok és szellemi-lelki silányodás útján fizette az árát.
Isten valós természetének megtagadásával és a Tõle való elfordulás következményeképp elveszítette magasrendû voltát, ezért az elkövetkezendõkben az Emberiség minden egyes tagjának feladata és személyes felelõssége, hogy jelenlegi minõségét meghaladva, folytonosan javítsa önmagát és a nemesedés lépcsõin fokról-fokra haladva, mihamarabb visszatérjen Isteni Természetéhez.

VIII. A VILÁG RENDJÉÉRT
Mi azért jöttünk e földi világba, hogy végig járva a földi út gyötrelmeit, megismerve a bûnt és a helytelenségeket, hatalmunknál fogva elválasszuk az össze nem illõ energiákat, és RENDET, EGYSZERÛSÉGET, BÉKESSÉGET teremtsünk az emberek gyarlósága folytán létrehívott káosz helyébe.
Leszámolunk az emberi létet és Természetet romboló minden olyan Életellenes megnyilvánulással amely bármely idõben vagy térben kárt, fájdalmat, szenvedést vagy senyvedést okoz a Természetnek, az Élõlényeknek és az Embereknek.
Kinyilatkozásunk alapján minden olyan eszmény, idea, létbölcselet, elképzelés, amely ISTEN és az Õ szent megnyilvánulása, az ÉLET valós Természetének megmásítására, kisajátítására,a MAAT Rendjének kiforgatására irányul, egyéneket, nõket, férfiakat, csoportok szervezõdéseit indokolatlanul felsõbbrendûnek vagy alsóbbrendûnek vélelmez, megbélyegez, vagy kirekeszt, vagy amely az Elemek, a Természeti Környezet és az Állatok önálló jogait nem biztosítja, IGAZTALAN, TÖRVÉNYTELEN, HATÁLYTALAN, SEMMIS, EZÉRT HITVÁNYNAK, BÛNÖSNEK, KÁROSNAK TEKINTENDÕ!

 1. HATÁLY és FELHATALMAZÁS
  Az Istenek, Megváltók, Próféták ím elveszítették jogaikat, hatóerejüket, hatalmukat és többé semmilyen Térbe vagy Idõbe soha nem térhetnek vissza, nem létezhetnek!
  Egyidejûleg az Emberek visszakapják a saját szellemük és lelkük feletti rendelkezés jogát és felelõsségét. Mostantól senki nem várhatja gyermekien a kívülrõl jövõ megváltást, a Messiást, mert az Istenektõl visszakapott hatalommal mindenkinek saját magát kell magasabb és magasabb szintekre emelni!
  Véget ért az emberiség gyermek kora, a felelõtlenség korszaka, és immáron a hatalom birtokában kinek-kinek fejlettségi fokától függõen önmagáért vagy másokért is felelõsséget kell vállalnia! Az egyéneknek és az emberiségnek egyedül és együtt is tudatosan kell a közös tudatmezõt nagyon magas szinten tartani annak érdekében, hogy az elkerülhetetlen technológiai fejlõdés ne rabszolgaságot, hanem egy olyan magas rendû emberiséget eredményezzen, amely elhagyva alantas késztetéseit méltóvá válik arra, hogy az Univerzumba kijutva a MAAT Rendjét követve, képes legyen Isten szándékával összhangban folytonosan jó hatások kiváltására.
 2. ÉRVÉNYESSÉG
  Kinyilatkozásaink és a MAAT Törvénye a kihirdetés napjától e bolygó minden entitására, szervezetére, csoportosulásáraés az összes lakosára érvényesek. Függetlenül attól, hogy értesültek-e róla, tudomásul veszik-e, hisznek-e benne, tiltakoznak-e ellene, – hatályosak, érvényben vannak.
  A bûnösök felelõsségre vonhatóak, az ítéletek végrehajthatóak, az ebül szerzett vagyonok elkobozhatóak, a népek, nemzetek széles körének MAAT elvû Nemzetközi-, vagy Nemzeti Igazak Tanácsai és végrehajtó testületeik által.
  Az Emberiség egyszeri lehetõséget kapott arra, hogy az új kezdettõl úgy építse fel szellemi-lelki-fizikai világát, hogy az a MAAT-tal, azaz Természet Isten Anyával összhangban legyen, és felkészítse önmagát és utódait a technika vívmányai által egy magasabb szintû létsíkra jutáshoz.
  KIJELENTETETT,- MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ ÍGY VAN!

PARANCSOLATOK

 1. Támogasd és ünnepeld az Életet! – hogy az Élet viszont szerethessen
  2.Légy hálás mindazért, mi megadatott számodra! – hogy lelked ne háborogjon
  3. Tanulj a múltból, nézz a jövõbe, de élj a jelenben! – mert csak a pillanat világ örök
  4. Tiszteld le- és felmenõidet, köreidet, más népeket! – hogy békességben élhess
  5. Légy hû igaz szavaidhoz, esküidhöz, hitedhez! – mert a hûtlenség alattomosan felemészt
  6. Tartsd tiszteletben az összes élõlényt és az Elemeket! – mert minden összefügg mindennel
  7. Viselkedj erkölcsösen Önmagaddal, az Emberekkel és a Természettel szemben! – mert ez az igaz út
  8. Tanulj és fejleszd magad! – mert a MAAT útja ezt kívánja
  9. Takarékoskodj a Természeti erõforrásokkal! – hogy békességben élhess a Mindenséggel
  10. Áhítatosan mondj köszönetet Természet Isten Anyának az Õ nagylelkûségéért! – mert mindent Tõle kapsz

TILTÁSOK
1. Ne gyilkolj, lopj, harácsolj, és irigykedve ne kívánd a másét!
2. Ne hazudj, csalj és ne alakoskodj!
3. Ne légy gõgös, önzõ, ne hajszolj és zsigerelj ki senkit!
4. Ne kufárkodj és kereskedj pénzzel, ne add kamatra!
5. Ne tékozolj és pazarolj!
6. Ne szíts feszültséget és ne légy haragos!
7. Ne kíváncsiskodj, ne pletykálkodj!
8. Ne légy rest a jóra és ne lustálkodj!
9. Ne hagyd a lelkiismereted elhallgattatni!
10. Ne légy elnézõ a gonosszal, rosszal, bajkeverõkkel szemben!

ÍTÉLETEK
1. Soha amióta világ a világ, egyetlen élõlény, egyetlen ember sem kapott legitim felhatalmazást arra, hogy a MAAT Törvényét felülbírálja vagy megmásítsa, helyébe hamis törvényeket ültessen, ezért minden olyan szándék vagy cselekedet, amely Isten Teremtett Világának avulhatatlan Törvényei elébe helyezi önös emberi/humanoid elképzeléseit, ötleteit, gondolatait és vélelmeit, bûnös, elítélendõ. Az ilyen tettek elkövetõinek büntetése legyen a folyamatos hiányérzet, szenvedés és a közmegvetés elviselése.

 1. Minden olyan személy, személyek csoportja, vagy szervezet, amely magát mások felett állónak, Isten által kivételezettnek vagy kiválasztottnak jelenti ki, és olyan elméleteket kreál, amelyek által hatalmaskodhat, élõsködhet, technológiák és a média által beavatkozhat a Természetes fejlõdés menetébe, neveztessék meg, szégyeníttessék meg, és nyilvános felelõsségre vonásra, beismerésre, bocsánat kérésre köteleztessék! Büntetésük legyen az általuk elkövetett bûnök népekre hárított neme és mértéke szerint arányos!
 2. Minden bûnnek van gazdája, így bármely bûncselekmény kiagyalója, terjesztõje, alkalmazója, végrehajtója személy szerint akár utólagosan is – neveztessék meg!
  Senki nem bújhat szervezet mögé, senki nem hivatkozhat parancsra vagy utasításra. Véget ért az egyéni felelõsség alól való kibújás lehetõségének korszaka!
  A bûnök mértékük és nemük szerint legyenek büntetve!
 3. Aki olyan utasítást ad, embernek, humanoidnak, amely szembehelyezkedik a MAAT törvényével, valamint másokat lelkiismereti válságba hajszol, – akár megtévesztés útján is, – bûne fõben járó, a bûn neme szerint bûnhõdjön!
 4. A tömegmészárlás, népirtás, emberiség, emberiesség elleni bûnök és az emberkísérletek, klónozás, kimérák, hibrid, technohibrid, humanoid szintetikus lények létrehozása, birtoklása, alkalmazása, valamint a Természet elleni katonai, gazdasági, pénzügyi, információtechnológiai, és a mételyezõ szellemi jellegû bûnök büntethetõsége el nem évülõ, megbocsájthatatlan, fõben járó bûn.
 5. Tömegpusztításra, az emberi én- és öntudat kiiktatására, tudat módosítására vagy egészségkárosodás okozására alkalmas termonukleáris, ionizáló, sugár, vegyi, biotechnológiai, vagy információtechnológiai makro- vagy nano eszközök-technológiák fegyverek, chipek, bioinformációs közegek, frekvenciák, indukálása, létrehozása, gyártása, forgalmazása, megbocsájthatatlan fõben járó bûn, támadó szándékú vagy Életellenes alkalmazása vagy bevetése, elévülhetetlen bûn.
  A felsorolt és a fel nem sorolt vagy bármikor a jövõbeli technológiákkal létrehozandó tömegpusztításra, gyilkolásra alkalmas eszközökkel és fegyverekkel kapcsolatosan döntésben résztvevõ személyek felelõssége korlátlan. Bûnük a részvételük mértékének megfelelõen fõben járó és/vagy megbocsájthatatlan.
 6. Az olyan technológiák kiagyalója, terjesztõje, alkalmazója, végrehajtója, amelyek szemben állnak a MAAT Törvényével és a Természeti értékekre, az állatok, növények, emberek életére és egészségére, a tiszta tudatra, az emberi méltóságra, az Életre veszélyt jelentenek vagy tartósan káros hatást gyakorolnak, elévülhetetlen fõben járó bûnt követ el.
 7. Azok a tudósok, laboránsok, technikusok, tanárok, pszichológusok, szakemberek akik tananyagok, tudnivalók, folyamatok, technológiák hatásvizsgálatait végzik, és ebben nem kellõen körültekintõek, nem fordítják rá a kellõ idõt, és az eredményeket meghamisítják, vagy irányított vizsgálatokat végeznek, vagy bizonyosakat nem végeznek el a végeredmény befolyásolása céljából, és ennek eredményeképp minõséget tanúsítanak, vagy forgalomba hozatali engedélyek alapját szolgáltatják, illetve nyomásra szakvéleményeznek, stb… Természet és Emberiség elleni, fõben járó meg nem bocsátható bûncselekményt követnek el.
 8. Az olyan szellemi tartalmak, kiagyalója, terjesztõje, alkalmazója, amelyek alkalmasak személyek vagy tömegek manipulációjára, a Természetes emberi intelligencia és találékonyság elnyomására, a józanság kiiktatására, és hatásukra az emberek elbutulnak, gépiesednek, önmaguktól elidegenednek, önértékelési és pszichés
  problémákkal küzdenek, élet idegenné, önpusztítóvá vagy közveszélyessé válnak, el nem évülõ, megbocsáthatatlan, fõben járó bûnt követ el.
 9. Az olyan szellemi tartalmak kiagyalója, terjesztõje, alkalmazója, végrehajtója, amely embereket egymás ellen uszít, sovinizmusra, nem, faj, kor, identitás, vagy vallás alapján indokolatlan kirekesztésre biztat és/vagy információkat, híreket torzít, hamisít, fõben járó bûnt követ el.
 10. Mivel az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Természet Isten Anya legszentebb óhaját, a Szentséges Élet továbbadását az Asszonyra/Nõre bízta, aki eme feladatához Õt felruházta minden tudással és bölcsességgel, ezért Isten akaratának és bölcsességének tagadása okán azok a vallások, vallási szervezetek, ideológiák és követõik, amelyek az Asszonyokat/Nõket tudatlanságban, függelemben tartják, lealacsonyítják, tisztátalannak vélik, alsóbbrendûként kezelik, kirekesztik és megalázzák, mindamellett, hogy tanaik eltöröltettek mindörökké e bolygó színérõl, legyenek páriaként kezelendõk, legyenek közmegvetés alanyai!
  A Férfit és az Embert a humanoidtól az különbözteti meg, ahogy az Élethez, a nõkhöz, gyengébbekhez és az elesettekhez viszonyul.
 11. Akik hamis ideákat kreáltak, kreálnak, önkényes, valóságtól elrugaszkodott isteni idolokat imádnak-imádtatnak, rasszokat, csoportokat, népeket alá-fölé rendelnek, a pénzt és a szerzést pozitív színben tüntetik fel, az Életet a gazdagodás alá rendelik és a világot gazdasági szemléletûvé formálják, a mennyiségi fogyasztást ösztönzik, fõben járó bûnt követnek el.
 12. 1Akik a tudomány nevében, vagy azt felhasználva, félretájékoztatnak, hamis eredményeket, információkat terjesztenek, hamis tudást tanítanak vagy az Emberiség életét jobbító vagy környezetkímélõ technológiákat titkolnak el, tömegeket megbetegítenek, vagy elzüllesztenek, Emberiség elleni elévülhetetlen, megbocsájthatatlan fõben járó bûnöket követnek el.
 13. Akik alantas hatalmi, nyereség vagy kalandvágytól vezérelve káoszt, anarchiát idéznek elõ, háborút szítanak, folytatnak, tömegpusztításra alkalmas bármilyen nemû fegyvert terveznek, gyártanak, tárolnak vagy felhasználnak, bármilyen – akár rejtett – formában is népirtást követnek el, elévülhetetlen, megbocsájthatatlan fõben járó bûnt követnek el.
 14. Akik alantas hatalmi vagy nyereségvágytól vezérelve hírközlõ médiumok vagy az elektronikus médiafelületek felhasználásával adatokat gyûjtenek, általános megfigyelést végeznek, manipulálják a híreket, vagy elhallgatnak fontos tudnivalókat, félretájékoztatnak és ezzel magánérdekeket, állami túlhatalmat, meghatározatlan célt szolgálnak, másokat tudatlan tájékozatlanságban hagynak, vagy másoknak érdeksérelmet, a magánélethez való jogát sértik, vagy egyéb kárt, fájdalmat, szenvedést, senyvedést okoznak fõben járó bûnt követnek el.
 15. Azok a személyek, csoportok, államok, amelyek a mûvészeteket, a tudományt és annak vívmányait, felfedezéseit, alantas önzõ hatalmi vágytól vezérelve magánosítják, kisajátítják és sajátos elképzeléseik szerint alakítják, manipulálják, áruba bocsátják vagy olyan célokra hasznosítják, amelyek a jóerkölcsöt, a köz javát és a Természet javát nem szolgálják, és azt esetleg úgy tüntetik fel, mintha a felsoroltakat szolgálnák, megbocsáthatatlan, fõben járó bûnt követnek el.
 16. Azok a személyek, csoportok, amelyek lehetõségeiknél fogva személyes érdekbõl, nyereségvágyból, hatalmi célok végett vagy bármilyen a közjót sértõ okból visszatartanak vagy eltitkolnak olyan innovációkat, tudományos eredményeket, amelyek a közjót, vagy a Természet javát szolgálhatnák, az Emberiség és a Természet ellenében, megbocsájthatatlan fõben járó bûnt követnek el.
 17. Azok az alantas személyek, csoportok, államok, amelyek tevékenységükkel bármilyen elõre meg nem nevezhetõ Emberiség ellenes tevékenységet vagy Természetkárosítást folytatnak és ezzel az ökoszisztémát sértik, és semmilyen jogos a MAAT-nak megfelelõ indokkal és szükséggel nem támasztható alá tettük, megbocsájthatatlan fõben járó bûnt követnek el.
 18. Azok az alantas személyek, csoportok, államok, amelyek lehetõségeiknél fogva képesek a népek vagy az Emberiség pénzügyi és gazdasági folyamatait befolyásolni, és akik a hasznokat magánosítják a károkat ráhárítják, szétterítik a társadalmakra, ezzel a társadalmak életképességét és ellenálló képességét, egészségügyi, szociális és jóléti rendszerét veszélybe sodorják vagy felszámolják, elévülhetetlen, megbocsáthatatlan, fõben járó bûnt követnek el.
 19. Azok a személyek, csoportok, nemzetek, társadalmak, amelyek eltûrik és hallgatólagos beleegyezésüket adják a bûnökhöz, maguk is bûnrészessé válnak és a küszöbön álló végsõ elszámolás idõszakában számtalan formában, de súlyosan kell lakolniuk.
  Akik áldott Életet akarnak e Földön, azoknak véget kell vetniük a meghunyászkodásnak, a szembeötlõ bûnöket néven kell nevezniük, és cselekedniük kell!
  A következménymentesség hosszú idõszaka mindenki számára lejárt, ezért az Embereknek végre Rendet kell tenniük a saját életterükben! Ellenkezõleg TeIA ítéleteivel kell számolniuk, mely már nem veszi figyelembe az Embert és annak bármilyen elképzelését az Életrõl!

BÜNTETÉSEK
A bûnök egyrészt köztörvényes büntetendõ bûnök, másrészt erkölcsi jellegû megítélést igényelnek.
A bûn büntetésének mindenkor a Szakrális Rendnek megfelelõen szigorúnak, de igazságosnak és arányosnak kell lennie.
Az Ember Istentõl rendelt joga és kötelessége a MAAT Rendjének betartása és saját rendszerein belül annak betartatása.
Ezért mindenféle álszentség vagy szépelgés, álszent humanoidok által kreált humanizmus, és minden olyan törekvés, amely arra irányul, hogy a MAAT szigorú Szakrális Rendjén lazítson, bûnös és elítélendõ. Minden morzsányi engedmény a romlás útja, hosszú távon az Emberek elfogyását, a humanoidok térnyerését és minden szinten a szellemi-lelki-fizikai hanyatlást idézi elõ.
Az Élet önmagában Isteni, fennkölt, csodálatos és az Emberiségnek szent kötelessége minden módon az Élet csodáit annak szerteágazó sokszínûségében tisztelni és saját életterében és viszonyai között tudatosan fenntartani.
Minden térben és idõben jelen vannak a romboló erõk és meghatározott mértékig van helyük a világban. Ámde az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony a Szent Élet megvalósításának útján folytonos jobbításra törekszik, ezért az Õ akaratával összhangban álszentségektõl mentes felelõsséggel és tudatossággal kell az
EMBERNEK kordában tartani a romboló erõket! Akkor is, ha/amikor könyörtelen, nehéz vagy fájdalmas döntéseket kell meghoznia.

Az IGAZAK TANÁCSAINAK feladata, hogy õrizzék az Emberi közösségek MAAT-hoz hû mûködtetését. Az Õ hatáskörük a közösségi, nemzeti vagy nemzetközi igazságügy és jogrend felügyelete, valamint egyes kirívó esetekben a szakrális büntetések kiszabása is.
A legsúlyosabb szakrális büntetés az elevenen megégetés és a lefejezés, mivel az elégetettbõl és lefejezettbõl kiszálló Élet soha többé nem térhet vissza az Életbe. Az elevenen égetés büntetését csak olyanokkal szemben szabad alkalmazni, akik bármilyen formában elévülhetetlen és megbocsájthatatlan fõben járó bûnöket követtek el,
EMBERISÉG és MAAT ellenes tevékenységet fejtettek ki.
Lefejezést olyanok esetében lehet elrendelni, akik másfajta elévülhetetlen és megbocsájthatatlan fõben járó bûnöket követtek el.
Ilyen súlyos szakrális büntetéseket csakis NEMES IGAZ EMBEREK róhatnak ki humanoidokra.
E büntetések célja, hogy az a súlyosan romboló energiahalmaz, amely az adott humanoidban megjelent, soha többé ne kapjon lehetõséget az Életre.
Humanoidok csak saját fajtájukkal szemben léphetnek fel, de EMBEREK, valamint NEMES EMBEREK, SZAKRÁLIS ASSZONYOK felett nem ítélkezhetnek.
SZAKRÁLIS ASSZONYOK semmilyen bíróság elõtt nem felelhetnek, felettük kizárólag az IGAZAK TANÁCSA ítélkezhet. S ha SZAKRÁLIS ASSZONY MAAT elleni bûnt követne el, vagy elárulná a népét, csak a legsúlyosabb ítélettel sújtható, mert a legmagasabb megbecsültség jár a legnagyobb felelõsséggel.

Elévülhetetlen, megbocsájthatatlan bûncselekmény
Büntetése a nehéz halál, megégetés vagy lefejezés általi szakrális megsemmisítés útján. Nem temethetõ földbe, hamvai nem szórhatóak vízbe.
Mellékbüntetése a saját és családjának 3 nemzedékre visszamenõleges teljes vagyonelkobzása.

Megbocsájthatatlan fõben járó bûncselekmény
Büntetése halál. Nem temethetõ földbe, hamvai nem szórhatóak vízbe.
Mellékbüntetése a saját és családjának teljes vagyonelkobzása.

Fõben járó bûn
Büntetése a bûn nemétõl függõen visszavonhatatlan és/vagy teljes jogfosztás, vagyélethosszig tartó kemény fizikai kényszermunka.
A jogfosztás minden társadalmi jogától megfosztja az embert/humanoidot, beleértve a jogorvoslat lehetõségét is. A teljes jogfosztás a fentieken túlmenõen az önvédelem jogát is elveszi a jogfosztottól.
Mellékbüntetése a saját és családjának – esetenként 3 nemzedékre kiterjedõen – teljes vagyonelkobzása is lehet, a bûne fajtájától és súlyától függõen.

Súlyos bûn
Büntetése a bûn nemének és mértékének megfelelõen lehet akár idõszakos jogfosztás, kényszermunka, szabadságvesztés, és szellemi munkától, vagy az adott
munkakörtõl való eltiltás, teljes vagy részleges vagyonelkobzás.

Bûn
A bûn nemének és mértékének megfelelõen, vagyonelkobzás, szabadságvesztés és nehéz vagy könnyû fizikai kényszermunka a büntetés.
Mellékbüntetés lehet a szellemi munkától vagy az adott tevékenységtõl való eltiltás.
A szexuális erõszaktevõ férfiakat mindemellett fizikailag-, nõket kémiailag kasztrálni szükséges.

Vétség
A vétségeknek hosszú a sora, és leggyakrabban foglalkozáskörben vagy közlekedés kapcsán fordulnak elõ, általános szabályként a vétség nemének és mértékének megfelelõen pénzbírsággal súlytandó.
A kényszermunkára ítélt személyek nem végezhetnek szellemi munkát, szerelõ és építõipari munkát, nem kezelhetnek vizet, és nem dolgozhatnak olyan helyeken, ahol élelmiszerekkel kapcsolatba kerülhetnek.
Kényszermunka foganatosítható út, gát, töltés, árok építés és tisztítás, utcaseprés, ipari hulladékgazdálkodás, szemétszállítás-kezelés, melléktermék eltakarítás és bányászat területén.
A teljes vagyonelkobzás esetén is mindenkit megilleti az egyszerû, szerény, biztonságos fedél a feje fölé. A megbüntetett soha nem hozható olyan helyzetbe, hogy csak újabb bûn elkövetése árán tarthassa fenn magát és a reábízottakat. Ezért a büntetés kiszabásakor minden családi körülményt figyelembe kell venni, és ez az ítélkezõ bíró vagy népülnökök személyes felelõssége. Aki szociális és családi körülményei kapcsán hazudik, büntetése súlyosbodik.
A büntetés alatt álló személytõl nem vonható meg a családi kontaktus, csecsszopó gyermek 3 éves koráig nem választható el az anyjától.
Általános szabályként a gyermekéhez ragaszkodó, ép, szeretõ anyától 8 éves koráig semmilyen indokkal nem választható el a fiú gyermeke, és 15 éves koráig a lány gyermeke. Elsõsorban az anyai szeretet és a családi biztonság az Élet tápláléka. Aki nem részesülhet ebben az áldott érzésben, egész életérelelki sérült lesz, és emberi kapcsolataira, valamint szexuális viselkedésére is kihat. Ezért a családokat, azon belül is az anyákat minden szempontból tanácsos kiemelten támogatni.
Az a gyermek, amelyik a jobb életért elhagyja a szeretõ szüleit, kis eséllyel válhat Emberré. A tisztes szegénységben a családja mellett kitartó és hálás gyermek akár NEMES EMBERRÉ is válhat. Ezért gyermeket jobb élettel kecsegtetni és a családja elhagyására bírni bûn.
A családoknak, életközösségi társulásoknak rendkívüli mértékben figyelniük kell gyermekeik és családtagjaik életvitelére, mert az általuk elkövetett bûnök visszahathatnak a család más, az ügyben ártatlan tagjaira is.
Ahol a következményeket a családoknak is viselniük kell, ott figyelnek a gyermeknevelésre, megkövetelik a tisztességet, és ez az egész társadalomra építõleg hat.
A megengedõ és enyhe joggyakorlat a bûn melegágya, ezért az igazságos, az EMBER elemi szabadságjogait figyelembe vevõ, de nagyon szigorú szabályok biztosítják a boldog és békés életet.
Ahol 42. évüket betöltött IGAZ NEMES EMBEREK alkotják a szabályokat, és ugyanolyanok ítélkeznek, a szigor nem válik gyilkos barbarizmussá, és a
társadalmakra elõre mutatóan hat. Javul a közmorál, a közrend, és biztonságosabbá, boldogabbá válik az Élet.
A szabályok és büntetések nem önmagukért vannak, és józanul kell használni õket.
A bírók és a köz ügyeiben dolgozók erkölcsi felelõssége, hogy helyes és igazságos döntések következtében az emberek biztonságban érezzék magukat, és elégedettek
legyenek az igazságszolgáltatással.
MINDEN SZABÁLYNÁL FONTOSABB AZ IGAZSÁG, TISZTESSÉG, JÓZANSÁG ÉS BECSÜLET. Ezért, ha valaki nem is a szabályoknak megfelelõen, de az adott körülmények között a MAAT-nak megfelelõen helyesen, jó szándékkal és tisztességesen járt el, nem büntethetõ meg.
Ahol a bûnöknek van felelõsük és a felelõsségre vonásuk hétköznapi gyakorlat, ott a bûn nem jár következménymentes elõnyszerzési lehetõséggel, így kevéssé vonzó.
Ahol szigorú szabályok uralkodnak, és az Emberek élhetnek Istentõl származó jogaikkal betartva Felé a kötelezettségeiket is, onnan a bûn elpártol, és ott ver fészket, ahol teret adnak neki.
Minden nép, nemzet az új büntetõ szabályrendszerével úgy védje a lakosságot és a világot, hogy az államok polgárai a Természeti környezettel összhangban, zaklatás mentesen, szabadon, méltósággal, békességben, boldogságban élhessenek!

BŰNÖK
Legfõbb bûn – a MAAT rendjét sérteni, TeIA rendjét megtagadni, az Élet ellen törni
Megbocsájthatatlan, elévülhetetlen, fõben járó bûn – TeIA bármilyen célú kizsigerelése.
Megbocsájthatatlan, elévülhetetlen, fõben járó bûn – TeIA sokszínû világának felszámolására tett minden kísérlet és cselekmény.
Megbocsájthatatlan, elévülhetetlen, fõben járó bûn – bármilyen tömegpusztításra alkalmas fegyver bevetése, alkalmazása.
Megbocsájthatatlan, elévülhetetlen, fõben járó bûn – a népirtás bármilyen módja.
Megbocsájthatatlan, elévülhetetlen, fõben járó bûn – a népek, nemzetek józanságától való megfosztása, tiszta szellemének leigázása.
Megbocsájthatatlan, elévülhetetlen, fõben járó bûn – az Emberek Istentõl kapott jogainak korlátozása.
Megbocsájthatatlan, elévülhetetlen, fõben járó bûn – olyan technológiák alkalmazása, amelyek a Természet rendjébe avatkoznak.
Megbocsájthatatlan, elévülhetetlen, fõben járó bûn – az emberkísérlet, emberi klónozás, transzhumán, technohumán, szintetikus humán vagy kiméra lények létrehozása.
Megbocsájthatatlan, elévülhetetlen, fõben járó bûn – olyan vegyi anyagok és mikró lények létrehozása, amely pandémiát okozva tömegmészárlást idézhetnek elõ.
Megbocsájthatatlan, elévülhetetlen, fõben járó bûn – a tudatmódosító, bódító szerek és technológiák gyártása, forgalmazása.
Megbocsájthatatlan, elévülhetetlen, fõben járó bûn – Az emberi hús-, szerv- és vér-, valamint az Élet bármely formájával történõ kereskedelem, és annak fogyasztása.
Fõben járó bûn – a Természet közös kincseinek kisajátítása, áruba bocsátása
Fõben járó bûn – a Természet fosztogatása
Fõben járó bûn – a vallási fanatizmus
Fõben járó bûn – Isten nevében bármilyen brutalitás, bestialitás
Fõben járó bûn – Isten nevében bármilyen erkölcstelenséget elkövetni
Fõben járó bûn – a Nõket/Asszonyokat lenézni, megalázni
Fõben járó bûn – bujaságot, szerelmet bûnnek tartani
Fõben járó bûn – az embert eredendõen bûnösnek bélyegezni
Fõben járó bûn – a hazugság, szó- és esküszegés
Fõben járó bûn – az árulás, bosszúszomj
Fõben járó bûn – a gõg és hiúság
Fõben járó bûn – az ármány és áltatás
Fõben járó bûn – a háborúskodás, háborús uszítás
Fõben járó bûn – tömegpusztító módszerek, fegyverek létrehozása, alkalmazása
Fõben járó bûn – az emberrablás, gyilkosság, gyermekkereskedelem
Fõben járó bûn – védett-növényfajok, állatfajok pusztítása, vadászata
Fõben járó bûn – a segítség elmulasztása életveszély esetén
Fõben járó bûn – gyermeket munkahelyen dolgoztatni és bármilyen módon kizsákmányolni
Fõben járó bûn – gyermek, kiskorú megrontása erõszakkal
Fõben járó bûn – gyermek, kiskorú házasságra, nemi életre kényszerítése
Fõben járó bûn – gyermekek, kiskorúak lelkének megrontása, tudatmódosítása
Fõben járó bûn – szexuális erõszak bármilyen életkorban bárkivel szemben
Fõben járó bûn – idõsek, kiszolgáltatottak kifosztása, ellenük erõszak alkalmazása
Fõben járó bûn – hiánykereskedelem gerjesztése, ínségben, szükséghelyzetben árdrágítás
Fõben járó bûn – nemzetközi kereskedelmi szerzõdések kötése
Fõben járó bûn – multinacionális gyártó és kereskedõhálózatok fenntartása
Fõben járó bûn – a gazdasági manipulációk és a pénzzel való kereskedés
Fõben járó bûn – a deviza- és valutakereskedelem és a pénz kibocsájtás magánosítása
Fõben járó bûn – a kamatos kamat szedése
Fõben járó bûn – a hazaárulás és népárulás
Fõben járó bûn – a megalapozatlan ítélkezés és elõítélet
Fõben járó bûn – a hamis vád
Fõben járó bûn – bírók és igazságszolgáltatásban dolgozók vagy közigazgatási vezetõk joggal való visszaélése
Fõben járó bûn – bíró vagy Igazak Tanácsa által hozott ítéletet megelõzõen vagyon elleni vagy Élet elleni ítélkezést végrehajtani
Fõben járó bûn – bírók és Igazak Tanácsa tagjainak befolyásolási vagy megvesztegetési kísérlete
Fõben járó bûn – Szakrális Asszony/Népanya vagy Lili ellen bármilyen erõszak alkalmazása
Fõben járó bûn – ha férfi Lilire rátekint vagy megérinti
Fõben járó bûn – a segítség elmulasztása életveszély esetén
Fõben járó bûn – a levegõt mikro- mágneses- és egyéb mûvi frekvenciákkal terhelni
Fõben járó bûn – a vizeket szennyezni és pazarolni
Bûn – a Természet károsítása, szennyezése
Bûn – a zajkeltés és a diszharmonikus zene
Bûn – az erõszak támadó formája
Bûn – az Élettel szembeni tiszteletlenség
Bûn – az Élet oktalan és esztelen kioltása, a gyilkolás
Bûn – az emberek kifosztása, a lopás, rablás
Bûn – az ámítás, megtévesztés
Bûn – a lelki-szellemi-fizikai megalázás
Bûn – a felelõtlenség
Bûn – a felelõsség kerülése
Bûn – az önpusztító életvitel
Bûn – a jóra való restség
Bûn – a falánkság
Bûn – a kíváncsiskodás, hallgatódzás, ijesztgetés
Bûn – a gyengeség és az erélytelenség
Bûn – a segítség elmulasztása szorultságban levõknek
Bûn – tétlenül nézni mások bántalmazását, kifosztását
Bûn – a lelkiismeret elaltatása
Bûn – a házasságra kényszerítés
Bûn – a prostitúcióra kényszerítés
Bûn – a szolgaságban tartás, sanyargatás
Bûn – a nõk/anyák megélhetési függelemben tartása
Bûn – a nõk/anyák munkájának alul értékelése, kihasználása
Bûn – a nõk/anyák, kihasználása, bántalmazása
Bûn – a gyengébbek, elesettek, idõsek bántalmazása, kihasználása
Bûn – a gyermekekrõl, elesettekrõl való gondoskodás elmulasztása
Bûn – a kisgyermekes anyák kihasználása, és a róluk való gondoskodás elmulasztása
Bûn – az örökletes rangokkal tiszteletet követelni
Bûn – az örökletes rangúakat tisztelni, ha saját jogon nem tisztelhetõek
Bûn – az erdõk pusztítása, felégetése és a tarvágás
Bûn – 200 cm törzs körméret feletti fák kivágása
Bûn – 50 évesnél idõsebb egészséges fák kivágása
Bûn – az endemikus tájjellegû növény vagy állat fajtákat irtani, kicserélni más fajtákra
Bûn – a Természet károsítása vegyi és egyéb úton
Bûn – vegyi anyagokat juttatni a levegõbe és a vizekbe
Bûn – a magas légkörbe égésterméket juttatni
Bûn – örökítõ anyag manipuláció és szervkereskedelem
Bûn – állati és idegen sejteken tenyésztett oltóanyag emberbe oltása
Bûn – a természetes immunrendszerbe mûvi beavatkozás
Bûn – a vérbe vegyi anyagok juttatása embernél vagy állatnál
Bûn – az idegen vér átömlesztése vagy mûvér alkalmazása
Bûn – asszonyba, leánygyermekbe férfi vért átömleszteni
Bûn – gyermekbe férfi vért átömleszteni
Bûn – nõkön bármiféle mûvi beavatkozás gyermekei világrahozatalát megelõzõen
Bûn – a tetoválás és a divatot követõ indokolatlan plasztikai beavatkozás
Bûn – minden pszichiátriai fizikai beavatkozási módszer alkalmazása
Bûn – tudatmódosító szerek alkalmazása, forgalmazása
Bûn – a pszichológiai terror
Bûn – idõs, beteg embereket mesterségesen életben tartani
Bûn – életbõl távozni akaró idõs embereket visszatartani
Bûn – az életbõl távozóban levõ idõs embereket otthonuktól eltávolítani
Bûn – az elhunytat 72 óráig háborgatni és indokolatlanul felboncolni
Bûn – az elhunyt EMBERT 72 órán belül elhamvasztani
Bûn – a temetésért mindösszesen egyhavi átlagfizetésnél nagyobb összeget kérni
Bûn – az embert döntésszabadságától megfosztani
Bûn – az önzés és annak eltûrése
Bûn – a gyermeknevelés erélytelenül
Bûn – a jogokkal, elõnyökkel való visszaélés
Bûn – a vesztegetés, kenõpénz, hálapénz adása, elfogadása
Bûn – a Természet adta bármilyen jog korlátozása
Bûn – a természetes és õsi gyógymódok titkolása, tiltása
Bûn – a természetellenes gyógymódok erõltetése
Bûn – bármilyen gyógymód, gyógyszer emberekre erõltetése, azok reklámozása
Bûn – a bûntelen emberek szabadságának korlátozása
Bûn – a bûnösök büntetés alóli felmentése, felmenttetése
Bûn – a pénz és vagyon elõtt meghajolni
Bûn – a gondolkodás manipulációja, a mesterséges elbutítás
Bûn – az Isten-ember közvetlen viszonya közé ékelõdés
Bûn – az Isten-ember közvetlen viszonyának akadályozásából haszon húzás
Bûn – az Isten-ember viszonyának intézményesítése
Bûn – a hit megtagadására kényszerítés
Bûn – az Isten kisajátítása és megtagadása
Bûn – az egészség rombolása drogokkal, élvezeti cikkekkel
Bûn – a természetellenes életvitel
Bûn – természetellenes sivár körülmények között tartani elítélteket vagy állatokat
Bûn – az állatokat szabadságuktól megfosztani
Bûn – a csecsszopó állatot anyjától elválasztani
Bûn – nõket, férfiakat, állatokat megcsonkítani
Bûn – gyermekek nemi identitását megkérdõjelezni és befolyásolni
Bûn – nemi átalakító mûtétet végezni
Bûn – a homoszexualitást büntetni, üldözni
Bûn – szülést mesterségesen megindítani
Bûn – egészséges nõknél a császármetszés
Bûn – ha az újszülöttet fémekkel érintkeztetik
Bûn – ha gyermekszülésnél férfi jelen van
Bûn – ha az újszülöttet nem szentelik fel Istennek, az Életnek
Bûn – fiatal nõk gyermekszülést megelõzõ plasztikai átalakítása, tetoválása
Bûn – a születésbõl és elmúlásból üzletet csinálni
Bûn – a természetellenes élelmiszerek készítése, gyártása, forgalmazása
Bûn – a termõföldek vegyszerezése, kizsigerelése
Bûn – a vetõmagok és termények vegyszerezése
Bûn – az energiatékozló épületek tervezése, létrehozása
Bûn – sivár színek alkalmazása az építészetben és díszítésekben
Bûn – sivár színhatású és nagyon zajos munkahelyeken dolgoztatni embereket
Bûn – az embereket megfosztani a zenétõl, mozgástól
Bûn – a szerencsejáték és az életbiztosítás
Bûn – a nyerészkedés, élõsködés
Bûn – improduktív tevékenységeket túlértékelni
Bûn – több egyéni vagyont gyûjteni, mint amit egy élet alatt fel lehet élni
Bûn – ha egyesek gazdagsága mások szegénységét eredményezi
Bûn – más élõlényeket vagyontárgynak tekinteni
Bûn – hagyni eluralkodni a kalmárszellemet
Bûn – monopóliumok szerzése és adása
Bûn – a társadalmi érdeket a magángazdasági érdek mögé helyezni
Bûn – azt gondolni, hogy enyém a világ
Bûn – azt gondolni, hogy nincs lehetõségem
Bûn – önmagunkban az Istent nem tisztelni
Bûn – minden olyan tett, szándék, gondolat, amely szemben áll a Természet Törvényeivel.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely nem teremti meg és tartja fenn a Rendet.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely megtûri az önkényt.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely elfogadja az igazságtalanságot.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely pazarló, esztelen gazdagsági rendszert tart fenn.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely az erõforrások tékozlását ösztönzi.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely szegénységet eredményez.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a gazdagot a szegény fölé helyezi.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely az egyént megfosztja Isten adta jogaitól.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a nõket eltiltja a közéleti vezetõ szerepüktõl.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a nemek között kettõs mércét alkalmaz.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely az idõsek tiszteletét nem követeli meg.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a nõket kizárja a jogalkotásból.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a szabad véleménynyilvánítást akadályozza.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a véleménynyilvánítást bünteti.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely az önálló ítéletalkotást nem ösztönzi.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely örökletes rendekbe, kasztokba sorolja az embereket.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely örökletes rangokat tisztel.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely nem viselkedése és érdemei alapján ítéli meg az embert.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a nemek és fajok egyenlõségét tagadja.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a pénz önálló eszközként kezelését elfogadja.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a pénze kezelését idegenekre bízza.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely adósrabszolgaságot fogad el, vagy fenntart.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely az egészséges életmódot nem követeli meg.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely az önromboló egyéneket támogatja.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a bûnöket nem bünteti.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely az erkölcstelenségeket eltûri.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a dolgokat nem nevezi nevén.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely az egyenlõtlen jogalkalmazást eltûri.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a szolgálattevõket nem jól fizeti meg.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely az élõsködõket jól megfizeti.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely nem tesz a saját érdekeiért.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely nem méltányolja a különbözõségeket.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely az embereket uniformizálni igyekszik.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a tehetségeket nem támogatja.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a technológia vívmányait nem jóra használja.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a gyûlölködést megtûri.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a gyermekek közösségi nevelését korlátozza.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely elnézi a gyermekek, fiatalkorúak egoizmusát, sõt arra neveli õket.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely megtiltja a jogos, direkt igazságszolgáltatást.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely kategorikusan megtiltja az indokolt testi fenyítést.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely a bûnözõknek jogokat ad.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amelyben embereknek a megélhetésükért lopni kell.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely megtûri, a munka nélkül élõsködõket.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely nem a jóra biztatja, bátorítja az embereket.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely túlzott és indokolatlan fogyasztásra sarkallja az embereket.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely elfogadja a mennyiségi silány termékeket és nem használ tartós, minõségi portékákat.
Bûnös az olyan társadalmi viselkedés, amely feléli a jövõt, és nem az Életet támogatja.

ERÉNYEK
Legfõbb erény a józan ész és éberség.
Fõerény a tiszta tudat és befolyásolhatatlanság.
Fõerény a józanság és a józan mérlegelés képessége.
Fõerény, ha felismerjük és fellépünk a hamisságokkal szemben.
Fõerény az igazság követése.
Fõerény a jóság, tisztesség, becsület.
Fõerény az erkölcsös megbízhatóság.
Erény az állhatatosság és kitartás.
Erény az együttmûködõ készség.
Erény a rugalmasság.
Erény az együttérzés.
Erény az önzetlenség.
Erény a bizalom.
Erény az önbizalom, õsbizalom.
Erény a jó ízlés és arány érzék.
Erény a mértékletesség.
Erény a sallangmentes egyszerûség.
Erény a kevés beszéd.
Erény a csöndes figyelem.
Erény a békés természet.
Erény a vendégszeretet és kedvesség.
Erény a vidámság és jókedv.
Erény a lelkierõ és bátorság.
Erény a határozott erély.
Erény a fegyelem és kötelességtudat.
Erény az áldozatkészség.
Erény a helyes önismeret.
Erény a romlottsággal szembeni határozott fellépés
Erény mindaz, amit a legtöbb jó elve mentén teszünk.
Erény másoknak segíteni, istápolni a rászorulókat.
Erény mindaz a tett és gondolat, amely harmóniát eredményez.
Erény mindaz a tett és gondolat, amely õszinte szívbéli boldogságot eredményez.
Erény mindaz a tett vagy gondolat, amely õszinte jóságból és tisztességbõl fakad.
Erény mindaz a tett vagy gondolat, amely összhangban van a Mindenség Törvényével.
Erény mindaz a tett és gondolat, amelyben cseppnyi önzés és bûn sem vegyül.
Erényes az a társadalom, amelyik a Természet Szent jogait elismeri és mindennapos életét úgy rendezi, hogy ennek alárendelje magát.
Erényes az a társadalom, ahol a Természet az Úr és az Ember a barátja.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amely a legtöbb jó elvét követi.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amely biztosítja az emberek szabadságát.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amely a tudást, az egészséget, békességet és boldogságot minden egyéb elé helyezi.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amely az egészséget, boldogságot, örömöt és elégedettséget tekinti a legfõbb értékmérõjének.
Erényes az a társadalom, ahol az emberek egészségesen élnek, és a legjobb, letermészetesebb gyógymódokkal gyógyítják a betegeket.
Erényes az a társadalom, ahol az emberek a betegséget természetellenesnek tartják.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amely bármely gazdasági- vagy magánérdeket a társadalmi és közösségi érdek mögé helyezi.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amely a gyermekeket közösen a jóra neveli és szeretettel gondoskodik minden gyermekrõl.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amely a gyermekeket szeretetteli szigorral az Életre, a munkára és az alkotás örömére tanítja.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amely az idõseket tiszteli, szereti, gondoskodik róluk.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amely az Anyákat helyezi a társadalom középpontjába, és gondoskodik róluk.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amelyben heti 30 óra munka elegendõ a tisztes megélhetés biztosításához.
Erényes az a társadalmi viselkedés, ahol a legkisebb és legnagyobb munkailletmény között nincs hétszeresnél nagyobb különbség.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amely mindenki munkáját és erõfeszítését igazságosan díjazza.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amelyben a családon belüli erõszakot mélyen megvetik és erõsen szankcionálják.
Erényes az a társadalmi viselkedés, amelyben a különféle energetikai minõségûek nem keverednek egymással, miközben tisztelik egymást.
Erényes az a társadalom, amelyben a családfenntartók szeretettel, tisztességgel, felelõsséggel és méltósággal szolgálják családjaikat.
Erényes az a társadalom, ahol a családfenntartók a Férfiak, és a családfõk az Asszonyok.
Erényes az a társadalom, amelyben mindenki lehetõséget kap a kibontakozásra.
Erényes az a társadalom, amely tiszteli a munka minden válfaját.
Erényes az a társadalom, ahol a tanulás holtig tartó gyakorlat és elvárás.
Erényes az a társadalom, ahol mindenki azzal foglalkozhat, amihez Isten adta érzéke van.
Erényes az a társadalom, ahol az embereknek nem kell jellemüktõl idegen szerepeket önmagukra erõltetni.
Erényes az a társadalom, ahol tisztelik egymást az emberek.

Erényes az a társadalom, ahol az emberek egészségesen élnek, és a legjobb, letermészetesebb gyógymódokkal gyógyítják a betegeket.
Erényes az a társadalom, ahol az emberek a betegséget természetellenesnek tartják.
Erényes az a társadalom, ahol az õsi és a jó hagyományokat szilárdan õrizik.
Erényes az a társadalom, ahol a modernitás együtt él az eleven néphagyománnyal.
Erényes az a társadalom, ahol a népzene és tánc népszerûségnek örvend.
Erényes az a társadalom, ahol a kézmûves és alkotómunka az érték.
Erényes az a társadalom, ahol megvetik az olcsó és hitvány tömegtermékeket.
Erényes az a társadalom, ahol az élet minden szegmense minõséget képvisel.
Erényes az a társadalom, ahol erõs az emberek közötti kapcsolat, bizalom és szeretet.
Erényes az a társadalom, ahol a becsületszó számít és az Élet bizalmi alapon működik.

Erényes az a társadalom, amelyik tiszteli és tisztán tartja a Vizeket, a Levegõt és az Eget.

Erényes az a társadalom, amelyik tisztes megelégedettségre képes és megveti a habzsolást, dõzsölést.

Erényes az a társadalom, amelyik nem tûri a zsarnokságot és Békességre törekszik.

Erényes az a társadalom, amelyik az állami rendszereket önmaga érdekében tartja fenn, és az állam a nemzetének és polgárainak érdekét szolgálja.

Erényes az a társadalom, amelyik a megalkuvást elítéli és kiáll önmagáért.

Erényes az a társadalom, ahol az emberek bátrak és igazságosak.

Erényes az a társadalom, amelyik békességre és jó együttmûködésre törekszik más népekkel.

Erényes az a társadalom, amelyik hálás Istennek, és bízik önmagában.

A MAAT EGYETEMES TÖRVÉNYE

A MAAT Törvénye azon Természeti és Morális Törvények összessége, amelyek függetlenek az ember vagy bármilyen élõlény akaratától, vágyától,
elképzelésétõl, kultúrájától.
Az emberek vagy humanoidok számtalan módon képzelik el a világot, ám az mégis egyféleképpen mûködik.
A MAAT Törvénye tisztán Természeti, energetikai törvény, és nem erõszakolható bele semmiféle emberi illúzió vagy szépelgõ álhumanista elképzelés.
Mivel a múlt õskultúrájának nagy feledése és szisztematikus feledtetése folytán az õskultúra felemelõ tudásának nagy része a homályba veszett, az utóbbi évezredek
alatt beteges szellemi képzõdmények vertek gyökeret, és e helytelenségbõl szemlélõdve a MAAT Törvénye esetleg kegyetlennek, és embertelennek tûnhet.
Az idõk folyamán helyet kapott számos a társadalmak immunrendszerét alattomosan aláaknázó eszme, és ezeket ma már tényekként és igazságokként kezelik az emberek. Ezért úgy gondolják, hogy a régmúlt szigora és számos szakrálisan fontos és kötelezõ cselekmény barbarizmus, nem humánus, ezért elítélendõ.
Ugyanakkor nincsenek valóban mûködõ modellek – az Emberiség jelenlegi általános szellemi-lelki-fizikai állapotát figyelembe véve az Emberi nem valódi felemelésére nézve. Minden társadalomkutatók által kifundált recept csak rövid távon és viszonylag kis populációkban fenntartható.
Amikor az Ember kísérletezget és bizonytalan megalapozottságú erkölcsi elveket fontolgat, figyelembe kell vennie, hogy nem a Természet függ az Embertõl, hanem fordítva.
Ezért a józan Ember kötelességszerûen Harmóniában és Békességben marad Vele.
Minden ellenkezés és bármilyen irányú kitörési kísérlet csak tetézi a bajokat és eleve kudarcra ítélt.
Az Emberiség és a természeti környezet már éppen eleget szenvedett a magukat Isten helyébe képzelõktõl, és elérkezett az ideje, hogy végre valóban Isten akarata szerinti REND legyen, amelyet a régi írások paradicsomi állapotként emlegetnek. Ám ez az áhított állapot amelyet aranykornak is neveznek – csakis az eredendõ, egyszerû, de nagyon szigorú Szakrális Lételvek szoros betartása mentén valósulhat meg. Ezért az embereknek fel kell nõniük ahhoz a személyes felelõsséghez, amellyel
Isten felruházta Õket.
Mi azért jöttünk e világba, hogy RENDET, BÉKESSÉGET és HARMÓNIÁT hozzunk.
Ennek érdekében elõször minden szinten teljesen és véglegesen felszámoljuk a helytelenségeket, hogy helyet és Teret adjunk az Emberiségnek egy új igazságon és tisztességen alapuló világszemlélet kialakítására.
Mindez egyedül a MAAT rendjének betartása mellett mehet végbe!

ISTEN LÉNYEGE ÉS JELLEGE

 1. Az Egyetemes Szent Szellem, vagyis Isten legbelsõbb lényegei:
  A Tér az Idõ és az Információ – a Szenthármasság, amelyet a triskelion szimbolizál.
  Az Egyetemes Szent Szellem, vagyis Isten legszentebb törekvései:
  A REND az EGYENSÚLY és a HARMÓNIA
  E három szakrális törekvés irányítja a Világmindenséget és belõlük következik az Isten leghõbb vágya: a SZENT ÉLET és belõle sarjad a primer IGAZSÁG.
  2.ISTEN legszentebb törekvéseibõl fakad az elsõdleges IGAZSÁG, azaz a MAAT, amely az Egyetemes Szent Szellem Örök Törvénye – amelyek a TÖRVÉNYT, vagyis TERMÉSZET ISTEN ANYA (TeIA) Természet Törvényeit alkotják.
  3. ISTEN/TERMÉSZET ISTEN ANYA a LÉTEZÉSSEL és az ÉLETTEL ad értelmet a TÖRVÉNYEKNEK.
  4. TÖRVÉNYNEK egyedül az EGYETEMES SZENT SZELLEM TERMÉSZET TÖRVÉNYE nevezhetõ, – amelyet TeIA tart hatályban és érvényben – és minden élõ, élettelen, megnyilvánult vagy meg nem nyilvánult létezõ és létezhetõ entitás e Törvényeknek van alárendelve.
  5. Ember Törvényt nem alkothat, mert a TÖRVÉNY örök, változatlan és változtathatatlan.
  6. Isten JÓ azaz teljes és tökéletes. A JÓ maga az EGY és az pedig maga a Tér-Idõ-Információ Szentháromsága.
  7. Az EGY, a JÓ, az Egyetemes Szent Szellem/Nagyboldogasszony/Isten/ Teremtõ/Mindenható/Természet Isten Anya igazságos, és annyira szeret viszont minden Embert, amennyire az Ember szereti és tiszteli a benne élõ Istent.
  8. A TÉR-bõl ARA, ‘RA – ered minden.
  Az Információ IGI- volt az elsõ ige, és kettejük következménye az Idõ, amelyet MA néven neveznek.
  9. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony/Teremtõ/Mindenható õsi neve MA-IGI-ARA, vagyis MA-GU-RA. Róla nevezték el az Istenanya szent köreit MAGURÁK-nak, és az IGAZAKAT magyaroknak.
  10. Az Idõ a Tértõl függetlenül önállóan nem létezik, és minden a MA-ban; a jelenben létezik, történik. Az Idõ a pillanatban összeköti és szétválasztja a létezõségeket.
  Az egész létezés ideiglenesen állandó, amely pillanatról-pillanatra elmúlik és újraépül. Ezért a megnyilvánult világokban egyedül a változás tekinthetõ állandónak.
  11. Az Egyetemes Szent Szellem a Hét Elemen, a hat-almon keresztül valósítja meg, Természet Isten Anya vagyis a MAAT Rendjét. Sorrendben: Hang, Levegõ, Víz, Fa, Nap-fény, Tûz, Föld.
  12. A Hét Elemnek joga van a saját lényegéhez és tisztaságához és az Ember csak olyan életet élhet, csak úgy kaphat az EMBERI, a méltóság-teli egészséges élethez jogot, ha tiszteletben tartja az Elemek jogait.
  Amennyiben az ember tiszteletlen az Elemek jogaival szemben, nem várhatja, hogy az Elemek ne sújtsák számos betegséggel és katasztrófával. Az ember erõsködhet, ámde így vagy úgy, végül mindig TeIA gyõz.
  13. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony saját lényegénél fogva nem kér senkitõl semmilyen áldozatot, sem ételt, sem italt, és legfõképpen nem gyermekek, szüzek és Életek vagy vér áldozását. Minden ilyen jellegû felajánlás hiábavaló, szükségtelen, bûnös és Isten ellenes.
  14. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony nem igényli az imákat, zsolozsmákat és nem ad sosem adott bûnbocsánatot vagy feloldozást a bûnök alól.
  A bûnöket meg kell bánni és amennyire csak lehetséges jóvá kell tenni!
  Úgy kell élni, hogy ne legyen szükség megbánásra!
  Egyedül a szívbõl jövõ hála és a meghitt szeretet érzése ér el a Mindenhatóhoz.
  15. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony az Életet adta, amelyet az adott idõben az adott helyen kell becsülni és meghálálni, és semmi esetre sem szabad bálványokat imádni még gondolatbálványokat sem. Az Élet azt szereti, aki szereti Õt!
  16. Az Egyetemes Szent Szellemet/Istent/Nagyboldogasszonyt nem szükséges fogalmi szinten imádni, szeretni, hinne Benne, ámde el kell fogadni avulhatatlanTörvényeit.
  Teremtése gyümölcsét, a Szent Élet minden kincsét; a zenét, a teremtõ pillanatokat, a Szépséget és Harmóniát hálatelt szívvel fogadja az Ember! Az emberek nagyszerûsége és bárminemû kiemelkedõsége is Isten áldása, ezért nem utólag, hanem élõ valóságukban kell õket jutalmazni. A Mindenható minden pillanatban ‘jelen’ van, ezért aki Istent tiszteli, elegendõ, ha minden adódó pillanatban egyszerû Természetességgel és Szeretettel belesimula Létbe!
  17. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony az Igaz Emberek Igaz Lelkére, Harmóniába simuló tetteire rezonál és tenyerén hordoz mindenkit, aki Igazként él.
  Jóindulata nem kérhetõ, nem követelhetõ, semmiféle praktikával nem kikényszeríthetõ, vagy megvásárolható. Õszinte álságoktól és sallangoktól mentes élettel, hálával, jósággal, szívbõl jövõ önzetlen vággyal megidézhetõ a kegyelme.
  18. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony maga a Szent Szellem és Szentlélek, amely viszolyog az álszentségtõl, bálványimádástól,
  dogmáktól, népámítástól, túl-buzgalomtól és minden izzadságszagú igyekezettõl. Amint a felsoroltak valamelyike megjelenik, az Isteni Szerelem, az Áldás és az Áldott Glória elillan.
  19. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony vonzódik a Lelki Tisztasághoz, ámde nem igényli a szép szavakat, ígéreteket, látványos körítést. Sokkal többre tartja a puritán egyszerûséget, egyenességet.
  20. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony minden élõlénynek megadta a jogot önmaga megvédéséhez, és soha nem ruházta át ezt a jogot önjelöltekre, államokra, szervezetekre. Akaratával egyezõ, ha valaki a támadásokkal, fenyegetéssekkel arányosan bármilyen módon – akár Élet kioltása árán megvédi önmagát. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony mindig az Igazak mellett áll és senkinek nem kell magát bûnösnek éreznie, ha a sajátját, vagy a gyengébbek életét erélyesen védelmezi a valós veszélyektõl, sérülésektõl!
  21. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony elvárja az élõlényektõl és emberektõl, hogy ki-ki a maga neme szerint éljen, boldoguljon és kiválasztódás alapján a legjobbak szaporodjanak, ezzel betöltve TeIA folytonos jobbításra törekvõ szándékait. Továbbá elvárja, hogy teremtése rendjének megfelelõen a hasonlók a hasonlókkal nemzzenek utódokat!
  22. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony soha nem kívánkozott, és nem is érzi magát otthon a hatalmat szimbolizáló és népámítást szolgáló díszes palotákban, templomokban. Amikor és ahol mégis megjelenik ilyen helyeken, az a hívõk Szeplõtelen Lelkébõl, szívébõl, õszinte vágyából fakadó Szeretetnek köszönhetõ.
  Az Egyetemes Szent Szellemhez/Istenhez/Nagyboldogasszonyhoz legközelebb kerülni az Õ szent köreiben, egyszerû Természet templomaiban, a MAGURÁkban lehet.
  23. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony nem állhatja, ha nevében szervezkednek, hatalmat gyakorolnak és élõsködnek. Teremtõi lényegénél fogva nem szorul egyetlen embertõl sem gyámkodásra, protekcióra, sem egyebekre.
  Azok a szemérmetlenek, akik a Mindenható nevében bármilyen hamisságokat követnek el, folytonos félelemben élnek és ebbõl fakadóan kénytelenek fondorlattal és harccal fenntartani egyértelmû hatalmi ambíciókat. Az Egyetemes SzentSzellem/Isten/Nagyboldogasszony Szent Lelkétõl és az Igaz érzületektõl távol állnak azok a szellemi tákolmányok, amiket csak ámítás, erõszak, megfélemlítés, ármány útján, pompa és pénz felhalmozásával lehet fenntartani.
  24. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony nem állhatja a panaszkodást, a siránkozást, jajveszékelést és a józanság hiányát. Ellenben szereti és vonzza, ezért támogatja azokat, akik õszinte szívbõl jövõ elhatározással tiszta célokért rálépnek akár nehéz vagy bizonytalan utakra, és kitartóan mindent megtesznek azok beteljesüléséért.
  Akik segítenek önmagukon, számíthatnak az Õ segítségére is, feltéve, ha nincs ilyen irányú elvárásuk. Mert aki elvárja Isten segedelmét, nem kapja meg, ugyanakkor aki nem kéri, de erényeivel kiérdemli, megkaphatja.
  25. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony nem kívánság automata és nem is szeret senkit és semmit, aki/ami nem felel meg az Õ lét-valóságának, a primer Élet-elveknek. Akik az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony ellenében tesznek, folytonos megrázkódtatásokat, károkat, fájdalmakat, betegségeketszenvednek el, míg akik az Õ törvénye szerint egyszerûen, nagyszerûen és Igaz módon élnek, egészségben, békés boldogságban gyarapodnak, dalolnak, zenélnek.

EGYETEMLEGES ALAPVETÉSEK
I.
1. A világok az EGY-bõl származnak, és Egyetemes Örök Törvények irányítják a MAAT – a Teljesség Törvényszerû Rendje útján, amelyeket nem lehet megváltoztatni vagy hatályon kívül helyezni.
E Törvények minden léptékben igazak és megegyezõek, valamint egyensúlyra törekszenek.
2. Az Egyetemes Örök Törvény az egymásból-egymásba, egyenlõ mértékben történõ teremtés alapelvén nyugszik. E törvény tisztán energetikai alapon mûködik, függetlenül bármiféle szubjektív vagy anyagszerû ráhatástól. Az energiaminõségek kiegészítik egymást, nincs köztük ellentét vagy harc.
3. Az Egyetemes Örök Törvény szerint az energiák mindig kitöltik a rendelkezésükre álló teret. Nem engedi meg a túlzásokat és amint bizonyos energiák túlsúlyba kerülnek, az Egyetemes Szent Szellem, a MAAT útján az ellentétes vagy a szükségszerû kiegyensúlyozó energiáknak enged teret, így állítja vissza a Rendet.
4. Az Egyetemes Örök Törvény minden megnyilvánult és megnyilvánulatlan létezõre és létezhetõre, léptéktõl függetlenül egyformán igaz. Minden térben és idõben az adott létsíkra jellemzõ energiáknak megfelelõen, azonos rendszer alapján, különféle hangok, formák, színek, illatok, élõ, élettelen létezõk és létezhetõk, valamint az adott létsíkra jellemzõ képzõdmények, entitások, lények, fajták töltik be a Teret.
5. A megnyilvánult világok anyagiak vagy anyagtalanok egyaránt lehetnek. Bármely folyamatot a Mindenség hét megnyilvánulás-formájának elemi energiaminõségei fejezik ki, amelyek rezgések, hangok, ritmus útján befolyásolják a terek mûködését és milyenségét.
A hasonló energiák a hasonlókat vonzzák, hogy minél erõsebben és tisztábban nyilvánulhassanak meg.
6. A világokat négyféle erõ uralja. Az elsõ a Létrehozó Isteni Erõ, vagyis a Szenthármasság, második a Teremtõ Erõ,- amellyel ember is rendelkezik -, harmadik a Megtartó Erõ, úgymint a Szeretet, negyedik a Lebontó Erõ, mely a Tûz elemben testesül meg leginkább. Ezek az Elemek egyformán fontosak, és helyükön kezelendõk.
A Teremtõ Erõk a szellemi irányítók, a Megtartó Erõk tartják mûködésben a rendszereket, és a lebontó élõsködõk mindent felfalnak, lerombolnak. Mivel az eltérõ energiák hatnak egymásra, ezért megengedhetetlen, hogy a magasrendû Teremtõ Energiák közelébe lebontó energiák kerüljenek és elgyengítsék azt. Az össze nem illõ energiák egymáshoz kényszerítése társadalmi szinten is leépüléshez, káoszhoz vezet.
7. A szilárd anyag a Teremtõ Energiák végterméke, salakanyaga. Minél sûrûbb az anyag, annál kisebb a belsõ átalakulásra késztetõ energiája. Belsõ vagy külsõ vonzásai, taszításai a hét megnyilvánult elem és a kilenc princípium energiájából vezethetõek le. A puszta szilárd anyag vizsgálatán alapuló természettudományos megállapítások hiányosak és tudományos tényállításai megkérdõjelezendõek.
8. Az Élet egyszerre anyagi és nem anyagi jellegû entitás. Az Életet az Egyetemes Szent Szellem Természet Isten Anya megnyilvánítása útján tartja fenn. A Szent Szellem formálja az anyagot, információt és kapcsolatot, tudást és érzelmeket ad. A Szellem, Lélek és az Információ anyagtalanul egységben létezõ princípiumok, és kedvükre van a teremtés, formaképzés.
9. Az Élet változatos színek, formák, fajok és fajták útján harmonikusan tölti be az Egyetemes Szent Szellem Terét, így minden életforma a neki rendelt térrészben, az adott létsík jellemzõinek megfelelõen létezik. Minden élõlény folyamatos kapcsolatban áll az Egyetemes Szent Szellemmel. Ezért minden élõlény létállapotának, tettének, gondolatának és érzelmének kölcsönhatása és egyben következménye van a Mindenség földi vagy azon túli életminõségének egészére.
10. Az Egyetemes Szent Szellem, a Háromszor Három Szent Hármasság Princípiumainak megfelelõen rendezi a világot és táplálja az Életet, amely egymásbólegymásba, végtelen, ciklikus, szigorúan szabályos körforgásokat alkotnak. A ciklusok ideje és az idõ minõsége, a létsíkok milyenségéhez kötõdik.
A létsíkok energetikai jellemzõi különbözõek, de egyik sem fontosabb a másiknál. Az energiaminõségek sokszínûsége tartja fenn a Teljességet és az Egyensúlyt, amely az Univerzum bármely létezésformájának alapvetõ jellemzõje. Minden energetikai alrendszer törvényszerûen saját fõrendszerei irányába és saját legteljesebb belsõ tisztaságának fenntartására és megnyilvánítására törekszik, ezért kiveti magából, eltolja a sajátjától eltérõ energiákat.

II.
1. Az emberek és humanoidok az Egyetemes Szent Szellem elõtt egyenlõ létjogosultsággal bírnak, de nem egyformák. Lelki minõségük, vonzódásaik, tudás béli különbségük, társadalmi hasznosságuk, erõfeszítéseik mértéke különbözõ. Ezért az adott társadalmaknak különbségeket téve kell meghatározniuk, hogy az egyes minõségekhez milyen kereseti, vagyoni viszonyok tartozzanak, mert nemtelen és alantas lények nem rendelkezhetnek az Emberekkel, NEMES EMBEREKKEL, SZAKRÁLIS ASSZONYOKKAL azonos jogokkal, vagyonnal és bizonyos tevékenységeket nem végezhetnek. Természettudományos munkakörben, az egészségügy,
oktatás, az igazságszolgáltatás, büntetés végrehajtás, a kommunikáció, a média és élelmiszerrel-, vízzel kapcsolatos munkakörökben humanoidok nem
tevékenykedhetnek.
A nemzetek általános vagyoni helyzetéhez igazodva a Mindenség lételveivel összhangban, lépcsõzetesen legfeljebb hétszeres mértékû lehet a legkisebb és legnagyobb munkabérek közötti különbség, illetve hetvenszeres különbség a birtokolt vagyon terén. Az emberi-lelki minõség és a társadalomnak végzett munka hasznossága alapján kell a javadalmazások mértékét megállapítani.
2. Ahogy a megnyilvánult világ energiahalmazai hét alomba tartoznak, ugyanígy az emberek is hét alomnak megfelelõ energiahalmazt jelenítenek meg.
A 7. legfelsõ Szakrális Rendbe az igazságügyi és szellemi-lelki folyamatok befolyásolói tartoznak. A 6.-ba a tudósok-feltalálók, mérnökök stb. Az 5.-be alkotómûvészek, tanítók, környezetvédelmi dolgozók, élelmiszer termelõk és feldolgozók stb. A 4.-be gyógyítók, ápolók, szociális dolgozók, stb. A 3.-ba kereskedõk, közigazgatási- és rendvédelmi dolgozók, építõ tevékenységet folytatók stb. A 2.-ba a konstruktív ipari- és pénzügyi szereplõk, és az elõbbiek kiszolgálói, valamint a takarítók és a közvetítõk stb. Az 1.-be az egyéb ipari tevékenység, hulladékgazdálkodók soroltatnak.
Az emberek, humanoidok gondolkodása, viselkedése, vonzalmaik és tetteik, valamint választott munkakörük alapján dõl el, hogy melyik energiahalmazba, rendbe
tartoznak.
Ahol valóban Rendet akarnak a társadalmak, ott nagyon ügyelnek arra, hogy a rendek valóban betöltsék rendeltetésüket. Senkit nem lehet örökletesen vagy örökre besorolni valamilyen rendbe, mert az emberek változhatnak, fejlõdhetnek vagy romolhatnak is. Ezért bûnös az örökletes rendek kialakítása, és az örökletes címek általi elõnyszerzés. Mindenkinek az élete tetteivel kell bizonyítania a hova tartozását. Minden olyan törekvés bûnös és álságos, amely leplezni igyekszik vagy nemlétezõnek, sõt károsnak állítja be a rendek létezését és létjogosultságát. Rendek mindig voltak, vannak és lesznek, mindaddig, amíg az Emberiség, a népek egységesen el nem jutnak Isteni Természetükhöz.
Az Isteni Természethez a Tûz korában csak úgy lehetséges eljutni, ha valaki megjárja a földi élet poklait, majd feljut és megtapasztalja az Isteni Létet is, aztán ismét visszatér a földre és együtt lüktet az Élettel. Azok a magukat mestereknek nevezõk, akik kivonultak az Életbõl, és elhelyezték magukat egy bizonyos térben, soha nem érték el Isteni Valójukat. Isteni Lény az, aki végig járta az élet szennyes útjait, és gyermekien tiszta, szabad lélekkel jött ki a pokolból, megismerkedve és megbékélve az
összes ártó lénnyel is. Miután elérte Isteni Lény minõségét, visszatér a földi életbe és NEMES EMBERKÉNT, Szakrális Entitásként többnyire visszavonultan teszi a dolgát. Az Isteni Lény egyszerû, hivalkodásmentes, és többnyire nem Tanítóként él.
Isteni Lénnyé válhat akár humanoid is, ha túllépve kisszerûségein, meghaladva önmagát a folytonos jobbítás útján a poklok buktatóin és csábításain átjutva, magas rendû ideákat követve megdicsõül. A megdicsõülés belsõ, nagyon fájdalmas alkímiai folyamat, melynek titokban kell maradnia, ha bárki is szeretné elérni az Isteni Lény minõségét.
3. Mindenkinek Istentõl származó elidegeníthetetlen joga a napfényhez, friss levegõhöz, tiszta vízhez és tápláló élelmiszerhez jutás. Mindenkinek jár a lakhatás joga, még a jogfosztottat is megilleti, hogy egyszerû, de biztonságos fedél legyen a feje felett és egészséges élelmiszerhez, tiszta vízhez jusson. Minden társadalomnak kötelessége gondoskodni arról, hogy mindenki biztonságban éljen!
4. Humanoid lények társadalomra veszélyes voltuk miatt nem szerezhetnek jogosítványt és tulajdonjogot semmiféle jármûre, nem birtokolhatnak vízi, légi vagy egyéb gépjármûvet, drónt, fegyvert és bizonyos vegyi anyagokat sem. Nem szerezhetnek olyan tudást, amelynek birtokában nagyobb ártó hatást válthatnának ki.
5. Az az ember, aki kiszolgáltatottakkal, humanoidokkal, büntetés alatt állókkal és jogfosztottakkal kegyetlenkedik, bántalmazza, megalázza, vagy megfosztja õket Isten által kapott jogaitól levegõ, napfény, élelmiszer, víz, családi kapcsolatok saját maga is humanoiddá válik és e szerint kezelendõ! A büntetéseknek szigorúaknak kell lenniük, de a végrehajtóknak az emberi nem minõségének példáját kell mutatniuk.
Mindenkit a tettei minõsítenek, ezért mindenki úgy cselekedjen, hogy megmaradhasson emberi mivoltában, magasrendû Emberi minõségében!
Embernek lenni és maradni, életre szóló felelõsség.
6. Az emberi lényeknek, humanoidoknak tudomásul kell venniük, hogy a földi ökoszisztéma részesei, és jogokat csak a mindenkit megilletõ, Egyetemes Szent Szellemtõl/Istentõl/Nagyboldogasszonytól kapott jogok figyelembevétele mellett, ember-ember közötti viszonylatban fogalmazhatnak meg. Más élõlényekre vonatkozóan nem állapíthatnak meg, nem alkalmazhatnak szabályokat. Súlyos bûn az állatokat a Természetüktõl idegen életre kényszeríteni, emberi kívánalmaknak megfeleltetni, mutatványokra idomítani, megcsonkítani, számukra idegen ételekkel etetni, itatni, kínozni, zárt helyen fogságban tartani, harcra késztetni vagy
bármilyen abúzusra használni.
7. Az emberi lényeknek, tudomásul kell venniük, hogy a különféle élõlények létrehozása Természet Isten Anya feladata, ezért az Emberiség egyetlen csoportja, vagy egyéni tagja sem jogosult arra, hogy élõlények természetes folyamataiba, akármilyen céllal beavatkozzon. Tilos az élõlények manipulációja, genetikai módosítása, mivel minden létezõ életforma érzékeny energetikai, valamint információs kötéshálóban van egymással. Bármilyen önkényes beavatkozás, dominó dõlés-szerûen felborítja a finoman hangolt ökológiai egyensúlyt, melynek változásaira elsõként a rovarok reagálnak.
Az Egység és Teljesség ismeretének hiányában az ember nem játszhat Istent, mert csak bajt hoz a teljes élõvilágra. Amint megismerte a Teljesség szabályrendszerét, bizonyosan nem akar belenyúlni a lét finom szövedékébe.
8. Az emberi lényeknek, humanoidoknak tudomásul kell venniük, hogy más élõlényt, – beleértve a növényeket is – nem tekinthetnek tulajdonuknak. Haszonállat és vágóállat tartása is csak azzal a feltétellel megengedett, ha az állat saját természete szerinti életkörülményeket, és egészséges, természetes táplálékát megkapja. Az ember nem avatkozhat bele más élõlények sajátos belsõ viszonyaiba.
9. Az emberi lényeknek humanoidoknak tudomásul kell venniük, hogy nem formálhatnak tulajdon vagy birtokjogot egymásra vagy egymás bármilyen erõforrására.
Mások életerejének kedvezõ vagy hasznos tulajdonságainak bármilyen szintû vagy mértékû, kizsákmányolása, kihasználása bûn. Az önzés, a kufárkodás, valamint a szándékos félretájékoztatás súlyos bûn és emberi hiányosság. A társadalmaknak szigorúan kell szabályozniuk a tulajdonlás/birtoklás mértékét, a kereskedelmet, a pénzügyeket és az információközlés morális szabályait, gátat szabva a korlátlan magánönzésnek.
10. Az Univerzum számtalan életformának ad helyet. A Föld csak egy élõhely, amelyet a Növényeken, Állatokon, egyéb Élõlényeken és a Mikroorganizmusokon kívül, több humanoid faj népesíti be. A különféle humanoid fajok ritkán, vagy egyáltalán nem szaporodnak egymás között. A rasszok keveredése lehetséges, de diszharmonikus lényeket és emiatt káoszt idéz elõ, ezért szemben áll az Egyetemes Örök Törvénnyel.
11. A humanoid lények és az emberek az Univerzum, a földi létezés, egyben az ökoszisztéma részesei, és alakítói. Az Univerzumban élnek nem humanoid jellegû alkotó lények is.
Minden élõlénynek joga van a saját életteréhez, és annak megvédéséhez.
Más lények, humanoidok, emberek nem dönthetik el, hogy melyik fajra van szükség, és nem is sorolhatják alsóbb vagy felsõbbrendû kategóriákba a fajokat.
A fajok sokszínûsége, fajtagazdagsága minden léptékben fontos, szükséges, Természetes és TeIA Törvényeinek megfelelõen elvárt.
12. A humanoid lények, emberek csak egy faj az összes többi alkotó faj között, ennek okán saját élet és létfeltételeit a Tér és Idõ bármely síkján alá kell rendelnie a MAAT Törvényének. Nem emelheti magát az összes többi élõlény létérdeke fölé, elé. Amint ezt teszi, az Egyetemes Örök Törvény alapján az Egyetemes Szent Szellem új terek nyitásával, azok más típusú jellemzõi útján kiegyenlíti az aránytalanságokat, és elpusztítja a MAAT Rendjét felülírni szándékozó vagy semmibe vevõ, túlburjánzott erõket, lényeket.
13. A látható Földi életformák többnyire kétnemûek, és e kétnemûség tartja fenn a fajok dinamikus egyedfejlõdését, fajta-gazdag szaporulatát, túlélését. Minden élõlénynek a túlélés a célja, és természetes joga fajtájára jellemzõ hatékony módokat választani az Élet továbbadására, és megóvására.
14. Minden élõ kétnemû létformában a nõnemû egyedek viszik tovább az életenergiát, és az Egyetemes Szent Szellem Törvényét, így a nõnemû egyedek számítanak elsõdlegesnek. Ezért joguk és kötelességük saját maguk, és egyben fajtájuk életképességét is megõrizni, fokozni, továbbá e célból, megválogatni párzó-társukat. A hímek versengenek az Élet továbbadásának lehetõségéért, ezzel fenntartva a fajták életképességét.
15. Az Egyetemes Szent Szellem legfõbb célja az Élet fenntartása, ezért mindig a túlélésre alkalmasabb egyedek maradnak fenn biztosítva az adott faj megfelelõ életenergiáját.
Az Egyetemes Szent Szellem a bármilyen szempontból legjobb, valamint az Egységhez legharmonikusabban illeszkedõ egyedek túlélését, létkörülményeinek javítását támogatja.
Az egyedek leépülését elõsegítõ folyamatok vagy a beltenyészet szemben állnak az Élet folytonos javításra és fajtagazdagságra irányuló céljaival.
16. A fajok akkor tesznek eredményesen eleget az Élet továbbviteli, túlélési szándékainak, ha az adott fajon belül csoportokba/társadalmakba rendezõdnek, szabályokat alkotnak, szándékaikat egyesítik és életerejüket erõsítve alkotó hatásaikat halmozzák.
17. Anyagszinten a fajok, fajták, egyedek közötti harc természetes jelenség, ám a létsík minõsége meghatározza az összeütközésekbõl eredõ veszteségek mértékét és minõségét. Az energiaszegény létsíkokban a nõivarú egyedek hátrányt szenvednek, ezért a létsík természetébõl fakadó súlyos veszteségeket vagy a minõségi energiák hiányát és hanyatlását többnyire mennyiségi szaporodással ellensúlyozzák.
18. Az Egyetemes Szent Szellem az Életet támogatja és minden olyan törekvést, amely életellenes, mesterséges és a MAAT-tal szemben áll, megszünteti, szükségszerû vagy az Élet számára minõségileg jobb lehetõségeket adó Terek nyitásával. Ezért minden mesterséges és életellenes berendezkedés törvényszerûen kudarcra, pusztulásra
ítélt.
19. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony maga a Teljesség, ezért az építõ, megtartó és lebontó folyamatokat egyaránt irányítja. A MAAT teljes megvalósulásának mértékében harmonikusan épülõ és virágzó az Élet. Amikor a MAAT-tól eltérnek, a rendszerek mûvi fenntartása csak energiapazarlás útján lehetséges. Az Egyetemes Szent Szellem hatékonyságra törekszik és lételveivel szemben áll a tékozlás.
20. Egyetlen fajnak sincs joga a MAAT – tól eltérõ szabályokat alkotni, és különösen nem folytathat ilyen gyakorlatot más fajok viszonylatában. Minden fajnak, fajtának az Egyetemes Szent Szellemtõl/Istentõl/Nagyboldogasszonytól rendelt Szent Joga a saját szabályai szerint élni, szaporodni, és ebbe más fajnak vagy fajtának, saját létének valós fenyegetettsége híján nincs beleszólási joga.
Ezért az ember nem alkothat a Természet számára vagy ellenében, avagy más fajok közötti viszonyok, valamint élõhelyek befolyásolására semmiféle szabályt, és köteles elfogadni, tisztelni TeIA Törvényeit.
21. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony Élõ Szent Lelke az elevenszülõk utódaiba önálló létük elindulásától számított 24-72 órán belül költözik be.
Ezért minden, ami ebben az idõszakban történik az élõlénnyel, emberi csecsemõvel, az egész életét meghatározó lenyomatot hagy rajta. Ezért az élõlények mindegyikének ebben az idõszakban tökéletesen meg kell élnie az anyai odaadást, a saját természetes közegét, másképp elidegenedik a saját lényegétõl. A kisbabákat ebben az idõszakban nem érheti sokk, erõs fény, zaj és fémek. A szülésnél csak jó lelkû asszonyok lehetnek jelen, és amíg meg nem fürdették és az anya nem szentelte fel az Életnek a keblén, addig senki, különösen férfi nem nyúlhat hozzá. A születést követõ legalább 72 óráig csendesen dúdolva, sétálgatva, ringatni dajkálnia kell a kisbabát. Akibe így költözik be a Szent Lélek, egész életére boldog biztonságban fogja magát érezni, és nem lesznek kétségei önmagában.
22. Az Életet szépen kell fogadni, hogy boldog legyen, és szépen kell Tõle elbúcsúzni is.
Amilyen ütemben érkezik az Élet, ugyanúgy távozik el. Ezért a távozóban levõvel is 72 órán át szeretettel kell beszélni, zenélni, énekelni kell neki, és kedvesen kell visszabocsájtani az Egységbe. A Lélek tisztasága könnyûvé teszi az EGY-be való visszajutást, a nehéz lélek ragaszkodik az élõ valósághoz, és nehezen távozik.
Akkor volt az ember élete teljes és tökéletes, ha az Érkezõ Lélek és a Távozó Lélek ugyanolyan könnyû és tiszta.
23. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony az Élet Virágát az Asszonyra bízta. Ezért az Asszony szent kötelessége az Életet a legjobb minõségben tovább vinni, magát jól tartani, mûvelni, hogy szépen ápolhassa az Élet Virágát.
Asszony minden érett nemes Nõ, aki képes a Rend fenntartására.
Az Élet Virágának ápolása alatt a Szépség, a Szeretet, a Harmónia és a Tudás gyarapítását, valamint a gyermekek szülését, nevelését és az arra szorulók irgalommal teli ápolását jelenti.
24. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony a FÉRFI számára azt rendelte, hogy létezésével és minden tettével segítse, támogassa, emelje az Asszonyt/NÕt, legyen hû és jó társa, hogy Õ szépen ápolhassa az Élet virágát.
FÉRFI az az érett hímnemû ember, aki képes emelt fõvel, méltósággal, tisztes alázattal szolgálni az Életet, az Asszonyt, és képes önmagáért és másokért is felelõsséget
vállalni.
25. A NÕ/Asszony feladata az Élet szolgálata, a nyelv és kultúra tovább adása, a FÉRFI feladata pedig biztosítani azt, hogy a NÕ/Asszony e szolgálatát zavartalanul végezhesse. A FÉRFI dolga a család óvása, védelme, jövedelemszerzés és a reábízottak jóllétérõl való gondoskodás. A családok kenyérkeresõje-inek jövedelme, bevétele nem az övék, hanem a teljes családé. A jövedelmet a családtagoknak közösen kell felosztaniuk, akármilyen is legyen a család felállása.
26. A Szakrális Nõ, Nemes Aranyasszony, Népanya, nagy tudású bölcs Asszony/Nõ, mindenféle függelemtõl mentes, társadalmi szerepet vállal, és a közjóért, Harmóniáért cselekszik. Nem kötelezheti el magát egy ember mellé. Élhet egyedül, vagy lehet több hitvese, de nem szolgálhatja a Férfiakat vagy élettársait. A Szakrális NÕ a Férfiaknak ura, a nemzetének, népének, a közjónak szolgálója.
27. A Szakrális FÉRFI NEMES, nagy tudású, jó ízlésû, békés, tiszteli és követi a MAAT útját, választott Asszonyát odaadóan szolgálja, maga fölé emeli, életében és tetteiben példakép. Társadalmi szerepkörében nemzetét, népét és az emberiséget szolgálja, és Szakrális Asszonyok mellett, közösen látnak lát el társadalmi gyakorlatias feladatokat.
28. Nem tekinthetõ a MAAT útját követõ hiteles szakrális személynek az a tanító, mester, egyházi személy, aki Isten elvont fogalmát, valamint a bölcseleteket, a Szent Élet megnyilvánult valósága elé helyezi, Isteneknek nevezett entitásokat és Prófétákat, valamint azok tanításait bálványozza, és kivonul az Életbõl.
A Szakrális Személynek, Tanítónak együtt kell lüktetnie az Élettel, hogy a megnyilvánuló hibákat, a MAAT Rendjétõl való eltéréseket érzékelje és korrigálja.
Azok a magukat guruknak, prófétáknak, egyházi vezetõknek gondoló személyek, akik felül helyezkedetten nem vesznek részt Isten Teremtett Valóságában, tévutakon járnak, félrevezetik követõiket.
Fentiek alól kivételt képeznek a Lélekõrzõ szüzek; a LILIK.
A LILI-t 3-5 éves kora között választják ki az arra alkalmas, szép lelkû, kedves, okos és szolgálatkész, gondoskodó kislányok közül, és 28 éves korukig teljes elzártságban kell nevelkedniük – férfiakkal nem találkozhatnak, és nem is láthatják õket – életüket a Szentlélek táplálásának, a Harmónia fenntartásának, a mûvészetek, tudományok, valamint a bölcsesség elsajátításának szentelik. 28 éves korukat követõen Szakrális Nõként, Asszonyként tevékenykednek tovább a világ
javáért. Azonban nem minden Szakrális Nõnek kell lélekõrzõként kezdenie.
Hímnemû alkalmatlan Lélekõrzõ feladatra, mivel a génkészlete aszimmetrikus.
Az a hímnemû, aki LILI után leselkedik vagy megérinti, Élet elleni bûncselekményt követ el, amelyért megbélyegzés jár. Amennyiben megbecsteleníti, halálos bûnének következményekeképp meg kell fosztani az életétõl.

KIJELENTÉSEK

 1. A világegyetemet osztatlan Egyensúly uralja. Az Egyensúly tartja fenn a Harmóniát és az egészséges fejlõdést. Aki a Harmóniát felborítja, a Mindenség Hét Lelkének erejével kerül összeütközésbe.
  2.A világot a hét egyenlõ erõ alkotja, és formálja. A nyolcadik teret ad nekik, a kilencedik pedig határt szab, visszatereli a túlzásba esõt. Õk a teremtõ Õserõk.
  A Mindenség Hét Lelke, hét különbözõ energiaminõség. Ezeket a minõségeket az Univerzumban létsíkoknak is nevezik. A létsíkok mindegyike más típusú, de felülrõl kompatibilis minõségek, melyek eltérõ élettereket kínálnak. A világegyetemben minden megnyilvánult és megnyilvánulatlan létezésforma az Õ energiájukból jött létre.
  3. Az Élet, a Mindenség kilenc aspektusa oszthatatlan egységének és harmóniájának kivetülése. Az Élet számtalan formája eltérõ létsíkokon létezik és törvényszerû mûködések mentén kapcsolatba léphetnek vagy átalakulhatnak egymásból egymásba. Az Élet elõbukkanása és a halál is ilyen mechanizmus. Bizonyos létsíkok között egyszerû a közlekedés, és vannak, amelyekbe direkt átjárás nem lehetséges. A vegyi elemek is a Mindenség kilenc aspektusának engedelmeskedve alakulnak egymásból egymásba.
  4. A tízes számrendszer az Õserõk minõségeinek leképezése. Valójában csak kilenc létezõ szám van. A tízedik az elsõ ismétlõdése. A nulla a nem létezést, a szünetet jelöli. Az EGYbõl lesz minden, és többszörözõdve új minõségeket alkot hétig. A nyolcas, mint a végtelen Tér, egyszerre az elsõ és az összes minõség együtt. A kilencesnek pedig már csak átbillentõ hatása van, – nincs önálló minõsége.
  5. A nyolc Teremtõ Õserõnek hatvannégy különbözõ megnyilvánulása van. A sakkot is ez alapján alkották. A sakk az Élet bizonyos stratégiáit képezi le, és örök törvényeket közvetít. Megmutatja a NÕ és FÉRFI szerepét is. A FÉRFI valójában a vezér, aki a világi dolgokkal foglalkozik, a király pedig a NÕ, aki mindent irányít.
  (A király nemtõl független szakrális entitás.) Amint a NÕ elveszik oda az Élet, vége a játszmának. Az Õserõk a Nõkben állnak szimmetrikusan és teljesen együtt, ezért a vezér mindig a királynõt védi, de a helyébe nem léphet.
  6. Minden ember lelke az EGYbõl származik, és minden ember energetikailag az elsõ pillanatban ugyanabból a létsíkból indul. A születést követõ 72 órában alakul ki a fizikai Élet szintjén, hogy a környezeti impulzusok behatására a megérkezett új ember az életét milyen minõségû létsíkban folytatja.
  Az emberi élet elsõ hétéves ciklusa magatehetetlen, kiszolgáltatott.
  A harmadik ciklus végén már akaratlagosan lehet életteret, életutat választani. Aki tudatos megválaszthatja a maga sorsát, aki nem, az sodródik a környezettel.
  A hatodik ciklus minden ember életében a választóvonal, ahol végleg eldõl, hogy kivé-mivé válik. E ciklusában – 42 éves kor alatt még senki nem alkalmas bírónak.
  A hetedik hétéves spirituális fejlõdési ciklus után válhat az ember NEMESSÉ és egyben tapasztalatai útján arra alkalmassá, hogy bölcs döntéseket hozzon vagy ítélkezzen.
  7. Az embernek három lénye van: a szellemi, a lelki és a fizikai. Mindhármat egyenlõ mértékben tiszta, Természetes eledellel kell táplálni. A Természetes táplálék a szellemnek a tanulás, gondolkodás, a léleknek a szeretet, a játék, az alkotás és a mûvészetek, a testnek a mozgás, a fizikai munka, a Föld egészséges vize és áldott termései.
  8. A szó hatalom, de a beszédnek csak akkor van értelme, ha a szavak tanítanak, jóságosak, óvnak, igazságosak, értékesek és hasznosak. Másképp a beszéd csak zaj, ami összezavarja a Mindenség Rendjét. A Rend összezavarása bûn és következményekkel jár. Sokat beszélni bûn.
  9. A Mindenség az Asszonyra bízta az Élet továbbvitelét, ezért felruházta bölcsességgel. Rábízta a tudás hatalmát, a Szent Lélek igazságosságát, az Élet zenéjét és a hit erejét. A férfi az Õ testébõl, szellemébõl és lelkébõl építi önmagát. Ezért a FÉRFI dolga az Élet óvása és szeretetteljes szolgálata.
  10. A gondolatok és érzések valóságot teremtenek, mert a Mindenség Hét Lelkével mindenki folyamatosan kapcsolatban van. A Mindenség megadja amire csak vágyunk vagy aminek helye és ideje van az adott élettérben. Ezért ha a gondolataink, vágyaink, szavaink és tetteink egy irányba mutatnak, érdemessé válunk vágyaink tárgyára és a Mindenség eleget tesz óhajunknak.
  11. Azokkal a humanoid lényekkel szemben, akik uralkodni akarnak a Természet Erõi, vagy emberek felett, mindenhol és mindenkor határozottan és szigorúan kell fellépni, mert lelketlenek nem uralkodhatnak. Ugyanis hatalmuk mértékével egyenlõ arányban ártalmasak a közösségekre, a világra és az Életre. Ezért minden erkölcsös, egészséges embernek Teremtõtõl rendelt szent kötelessége az alantas élõsködõk megfékezése.
  12. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony számára mindig annak az embernek vagy egyéb élõlénynek az élete értékesebb, aki jobban és odaadóbban szolgálja a Szent Életet. Ezért Tátin a fák élete a legértékesebb.
  Emberek között a LILI- majd a Szakrális NÕ élete a legbecsesebb, ezt követi a Szakrális FÉRFI, és utána csökkenõ fontossági sorrendben az Élet szolgálatának mértékében a többiek.
  Isten egészséggel, épséggel és hosszú élettel hálálja meg a Szent Élet szolgálatát.
  13. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony létezését nem mindenki ismeri fel, ami még nem bûn, de hatalmas és kártékony hiányosság. Ebbõl származnak azok a felfogásbéli és tudományos tévképzetek, amelyek az Emberiségre és Természetre ártalmas folyamatokat indikálnak.
  14. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/NagyboldogasszonyÁldott Törvényeinek megismerése és elsajátításának útja az alázat és készségesség. Megtanulását segítik/ segíthetik a Szakrális Asszonyok, Szakrális Férfiak (együtt Mesterek), Akik a tanítványokat, keresõket vezetik útkeresésükben. A tanítványok lehetnek jók és eredményesek, de sohasem szárnyalhatják túl Mestereiket, mert a legjobbnál nincs még jobb, és mindenki másképp lehet tökéletes. Másrészrõl, aki úgy hiszi, hogy õ
  jobb,tehetségesebb és verseng, próbálja túlszárnyalni Mesterét, az egészen bizonyosan a közelében sincs az általa vélt minõségnek, mert az Igaz Ember Igaz Útja nem versenyrõl, hanem a bölcsességrõl, mértékleteségrõl és a békességrõl szól.
  Minden valódi Mester vágya, hogy minél többen váljanak Mesterré, és akik a tudást nem adják tovább az arra méltóak számára, súlyos bûnt követnek el.
  15. Az elõvigyázatlan, oktalan, nem éber ember számára az Élet veszélyes.
  Az Élet figyelmet, odaadást igényel minden élõlénytõl. Aki az életét túlbiztosítja, valójában fél, ezért biztonsági élet kialakításra törekszik. Ám e törekvése folytán nem képes élni az Életet annak teljességében, szépségében, és ezért senyvedéssel, boldogtalansággal fizet.
  Nem szabad olyan szabályokat alkotni, amelyek az embereket az éberség és józanság elaltatására késztetik!
  Nem szabad az embereket bátorságuktól megfosztani, fullasztóan agyon szabályozni az Életet, amelyben nem bontakozhatnak ki a képességeik, és igazságérzetük vagy kezdeményezõkészségük sérül!
  Isten szereti a jókat, az igazságosakat, a bátrakat, az erõseket, a körültekintõeket. Szereti azokat, akik szeretik az Életet, hálásak Érte és tudnak alkotni, örülni, kacagni, dalolni. A gyáva, folyton biztonságot keresõ ember nem tud önfeledt lenni, és ez káros a világra.
  16. Az Emberiség elbutítása szörnyû következményeket von maga után, és egyedül a szellemi-lelki felemelésük orvosolhatja a bajokat.
  Mivel a haszonelvû társadalmak számára a tudatlanság hasznos, így törekvéseik mindig ennek konzerválására irányulnak.
  Mi azért töröltünk el minden isteni ideát, eddigi jogot és jogalkotási jogot a földön, vízen, levegõben, az ûrben és minden bolygón, terekben, minden nyelven és minden idõben, hogy helyükbe új és egészséges lételvek léphessenek. Az Emberiség egy új esélyt kapjon életének és szellemi minõségének javítására, amelyben a valódi értékek kapnak hangsúlyt. Lehetõvé tesszük az Emberiség számára a Szent Élet Törvényeinek átadásával az Áldott Élet megélését.

EGYETEMES TÁRSADALOMSZERVEZÉSI ELVEK

 1. Minden értéket, tettet, cselekedetet és azok jogosságát az Élet szempontjából kell vizsgálni. Van-e az adott dologra szükség, mekkora elõnnyel jár az Élet szempontjából? Kinek, minek használ vagy, árt? Mekkora a társadalmi hasznossága?
  Minden nemzetnek, közösségnek meg kell határoznia, hogy mit tart a legnagyobb értéknek, és mely feladatok ellátása számára társadalmilag a leghasznosabb, és azokat kell legjobban támogatnia, megfizetnie.
  Ezzel egyúttal a MAAT szellemében a nemzetek rangsorában saját helyét is meghatározza.
  2.Az Emberiségnek tudomásul kell vennie, hogy a többi élõlény mellett Természet Isten Anyánk gyermekei, és az Egyetemes Szent Szellem lételveivel; a MAAT-tal összhangban kell élnie.
  3. Az emberségnek el kell fogadnia, hogy minden, amibõl léte, élete fakad, az az Egyetemes Szent Szellem Fentségjoga alá tartozik, és ennél fogva egyénenként csak a méltó emberi létkörülményeik megteremtésének mértékéig részesülhetnek a javakból.
  Élet ellen elkövetett bûn bármilyen energia tékozlása – saját életerõ is – és a pazar luxus.
  4. Az Emberiségnek el kell fogadnia, hogy az Ûr, a Levegõ, a Fény, a Frekvenciák, a Víz, a Föld, a más Égitestek, az Élõlények kifejezetten az Egyetemes Szent Szellem Koronájának Fentségjoga alá tartoznak, ezért a felsoroltak az egyes emberek, csoportok vagy Emberiség tulajdonában nem lehetnek, kereskedés vagy megsértés tárgyát nem képezhetik.
  Az emberek egyéni szükségletüknek megfelelõen, hálatelten birtokolhatják Természet Isten Anya jóindulatú adományait.
  5. Az azonos értékrendet, származást, kulturális és szellemi tartalmakat képviselõ, valamint közös nyelvet beszélõ népek, nemzetek Természetes személyeinek, elidegeníthetetlen joga saját létkörülményeit és az adott közösség jóléti érdekeit kiszolgáló állam berendezkedés létrehozása. Államalkotási, alkotmányozói folyamatuk szakrális önmegvalósítási aktusuk része, amit sem meglevõ belsõ államhatalom, sem más népek, nemzetek nem befolyásolhatnak, véleményezhetnek semmilyen módon. Minden nép, nemzet köteles autonóm módon olyan szabályokat alkotni, amelyek összhangban állnak az Egyetemes Szent Szellem lételveivel, és nem ártanak
  vele más nemzeteknek, népeknek.
  6. Az alkotmány vagy egyéb a társadalmak együttélését rendezõ részletszabályok az emberek egymás közötti viszonyait, prioritásokat szabályoznak. Amennyiben a felek másképp állapodnak meg vagy nincs másik partner a szabályokhoz, – mivel a szabályoknak csak mások viszonylatában van értelme, – akkor csakis a MAAT Törvénye az irányadó. Azaz bármit lehet tenni, amely más személyeknek, más élõlényeknek, a Természetnek nem okoz kárt, fájdalmat, szenvedést, senyvedést, és nem
  zavarja meg a Harmóniát. S ha bárki így tett, nem lehet megbüntetni.
  Az ember csakis a saját világát befolyásoló és az egymás közötti viszonyrendszerét rendezõ szabályokat alkothat. A népek szakrális önmegvalósítási fundamentuma az alkotmány, amely lehet szakrális, és királyi felségek hozzák létre a MAAT-tal összhangban. Másrészrõl lehet demokratikus alkotmány, amelyet a nép, akár küldöttek útján alkot meg saját elképzelései és jóérzése alapján.
  7. Az emberi élet legfontosabb célja a túlélés, de e célkitûzését nem gyakorolhatja más emberek vagy a Természet kárára. Ezért minden olyan megnyilvánulást, amely másoknak és a Természetnek kárt, fájdalmat, szenvedést, veszteséget vagy bármilyen leépülést idéz elõ, tiltani és szigorúan büntetni kell. Különösen szigorúan kell szankcionálni a különféle technológiák, – beleértve a biotechnológiát is – gyógyszerek, mesterséges élelmiszerek, adalékok, veszélyes kórokozók, frekvenciák, és egyéb
  olyan vegyületek alkalmazását, gyártását vagy forgalomba hozatalát, amelyek az élõ sejtek Természetes morfogenezisét befolyásolják vagy a Természetes ökoszisztémát sértik. Akik ilyen termékeket állítanak elõ, forgalmaznak vagy alkalmaznak, azok teljes vagyonukkal és életükkel felelnek a társadalmak felé.
  8. Nem alkotható olyan szabály, amely az államnak túlhatalmat biztosít, és annak jogán az állam vagy meghatalmazottja az emberek felett gyámkodik, leselkedik, magánéletükbe, a születés és elmúlás dolgaiba beleavatkozik.
  Az ember társadalmi lény, ezért kötelessége az õt bennfoglaló társadalmak szabályai szerint élni. Megengedett, hogy bárki kívül rekessze magát, de ennek során semmiképpen sem áshatja alá a társadalom többségének közmegállapodását, és nem is kérhet részt juttatásaikból, javaikból.
  A társadalmak a MAAT rendjén és követelményein túl nem korlátozhatják polgáraik életét, nem nyúlhatnak bele a mindennapjaikba. Minden embernek joga van a zavartalan magánélethez és joga van ahhoz, hogy megválassza azt a módot, ahogy élni, gondolkodni szeretne.
  9. Olyan szabályokat kell megalkotni, amelyek biztosítják az emberek között az igazságos létkörülményeket, a kibontakozást, a józan ítélõképességet, a jogos önvédelmet, a bûnösök néven nevezését és megfelelõ szabályok között a büntetésüket.
  10. Az ember az életét azért kapta, hogy éljen, boldog legyen, és életét a tõle telhetõ legmagasabb energiaszinten tovább adja. A társadalmak akkor erõsek, ha az egyes egyedei is erõsek. A nõk testi-lelki-szellemi létminõségén múlik, hogy a következõ generációk mennyire életképesek. Ezért a társadalmak hosszú távú létérdekét és fennmaradását az szolgálja leginkább, ha a nõk/anyák függelemmentes létbiztonságot és tiszteletet élvezhetnek. A társadalmaknak úgy kell berendezkedniük, hogy a
  nõk/anyák a legmagasabb szintû tudással, mûveltséggel, szabadsággal rendelkezzenek, mert csak ebben az esetben képesek minõségi embereket adni, nevelni az adott társadalomnak.
  11. Azok az emberi társadalmak maradnak fenn hosszú ideig, amelyek az Egyetemes Szent Szellem lételvein alapuló józansággal hoznak döntéseket. Amelyekben az emberek belsõ indíttatásból eredõen, az adott helyen, az adott korban és lehetõségek közepette, a lehetõ legmagasabb szintû tudást szívják magukba, folytonos, meg nem szûnõ igényük a tanulás és a változó körülményekhez rugalmasan alkalmazkodnak. Életkörülményeiket úgy alakítják, hogy a legmagasabb szintû technológiákat és a bárhol fellelhetõ, és adott területeken megvalósuló legjobb gyakorlatot, Természet Isten Anyánk akaratával és szándékaival összhangban alkalmazzák, és
  társadalmaikban a tiszta energiák erõsödését segítik. Ezért nem hagyják jóvá, hogy a különféle energetikai szinten lévõ emberek keveredjenek egymással.
  12. Minden termék tervezésénél, elõállításánál figyelni kell a környezetvédelemre, ezért a termékek egészen kis méretû kiszereléseit meg kell szüntetni, a csomagolóanyagok mennyiségét a legszükségesebb mértékûre kell csökkenteni, és a csomagolóanyagok, melléktermékek hasznosításáról is gondoskodni kell.
  13. A technológiai fejlesztéseknél törekedni kell a legkevesebb anyag felhasználására és a leghosszabb tartósságra. Technológiai termékek programozott avultatással való létrehozását meg kell akadályozni, mert az fõben járó bûn.
  Akik a levegõ frekvenciaterhelését az Emberiség számára szükségtelen technológiákkal, növelik, az Elemek tisztasághoz való jogát és az Élet harmóniáját sértik, vagyis fõben járó bûnt követnek el. Ez alól a célok megnevezése, – pl. hadászati vagy egyéb kutatási ok – sem adhat felmentést.
  14. Az emberi társadalmak életfeltételeit a munka és a termelés teremti meg. A társadalmak közös értékteremtéséhez mindenkinek a maga szintjén és képességeinek megfelelõen hozzá kell tennie. Senki nem terhelheti a közvagyont vagy közegészségügyet irreális mértékben, különösen olyan helyzetekben, amelyekben a végkimenet nem kétséges, és a jelentõs tehervállalás sem változtat semmin. Senki nem igényelheti, hogy a józanságot nélkülözõ, érzelmi döntéseinek költségeit másokra terhelje.
  A közvagyonnal mindenkinek jobban kell gazdálkodnia, mint azt adott helyzetben a sajátjával tenné.
  15. Az Életet a sokszínûség szolgálja. Ezért a biológiai sokféleség fenntartása szükséges, és nem megengedhetõ a monokultúrák nagymértékû elterjesztése. Tilos minden olyan törekvés, amely alantas önzésnek rendeli alá a Természeti környezetet, és monokultúrás termesztéssel beleavatkozik a Természet Rendjébe. Nagyon fontos, hogy az emberek kiskerteket ápoljanak, és élelmiszereik többségét saját maguk termeljék meg. Aki nincs szoros, élõ kapcsolatban a földdel és nem termel növényeket, annak az Élethez való kapcsolódása sérül, és a következménye betegség és szellemi-lelki deformáció lesz.
  16. Az Egyetemes Szent Szellem/Isten/Nagyboldogasszony az Isteni Rendnek megfelelõ Teljes Élet Szentségét támogatja, és az e törekvése ellen ható tényezõket bünteti. Ezért elvárja az embertõl is, hogy saját faján belül az Isteni Rendet szolgálja, és vessen gátat mindenféle kontraszelekciót erõsítõ gyakorlatnak! A születés dolgaiba ne avatkozzanak feleslegesen, és az életképtelen, súlyosan beteg csecsemõk mesterséges életben tartására ne áldozzanak energiát! Mindamellett, hogy álhumánus az ilyen tett, rendkívül káros a társadalmakra is, hiszen az életképtelenekre pazarolt közkiadások az alapvetõen gyógyítható és ép életre képes személyektõl vonják el az erõforrásokat. Másrészt a családok életét teljesen ellehetetlenítik a képtelenül nagy befektetéssel életben tartható személyek.
  Az Egyetemes Szent Szellem minden szempontból a Teljes Életet támogatja, és lételveivel összhangban minden élõlény saját maga rendelkezhet a saját testével, életével vagy halálával.
  A nõivarú egyedek kötelessége gondoskodni arról, hogy az adott faj életképes, életerõs egyedeit neveljék fel, és adhassák tovább az Életet. Egyetlen élõlény sem jogosult arra, hogy utódait megfossza a Teljes Élet megélésének alapvetõ jogától, lehetõségétõl és arra sem, hogy saját életenergiáit hasztalanul fecsérelje. Minden személynek törekednie kell arra, hogy társadalmi közösségét saját és utódai életképességével erõsítse. Bármilyen törekvés, amely az adott populáció gyengítésével hanyatlást idéz
  elõ, szemben áll Természet Isten Anya folytonos jobbításra irányuló törekvésével.
  Azok a fajok/társadalmak életerõsek és hosszú távú fennmaradásra alkalmasak, amelyekben a nõi egyedek életerõsek, függetlenek, döntésképesek, szerepük túlmutat a szaporodáson, és harmonikus iránymutatásaik alapján köréjük rendezõdik a közösség.
  17. A szervezett emberi létezés minõségét jó törvények útján a jóléti intézmények biztosítják. Gazdasági alapját a munka biztosítja. A gazdaság, pénzügy vagy a társadalom bármely alrendszere semmilyen formában nem léphet elõ, mint önálló entitás, nem formálhatja a társadalmak normális, egészséges fejlõdését, és nem is szerezhet külön jogokat. A társadalmaknak úgy kell megfogalmazniuk a mûködésük alapjául szolgáló szabályokat, hogy az egyes társadalmi alrendszerek rendeltetésüknek megfelelõen jól szolgálják az emberek és a Mindenség jólétét.
  18. A pénz a fizikai-szellemi munkaerõn, valamint a Természeti erõforrások értékén nyugszik. Nem képez önálló értéket, ezért nem lehet önálló értékforgalom tárgya.
  Virtualizálása könnyen idéz elõ társadalmi instabilitást és hatalomkoncentrációt, ezért használata nem ajánlott.
  Pénzért kamatot nem szabad kérni mert az kizsákmányolásra irányul, és nincs mögötte valós munkafedezet, valódi érték.
  A pénzzel való foglalkozás nem termel javakat, és csak szükséges folyamatként, körültekintõen szabályozva mûködhet.
  A pénzügyi vagy bármely közvetítõ tevékenység, amely nem állít elõ értéket, valójában csekély társadalmi haszonnal bír.
  19. Rögzíteni kell, hogy az Emberiség mit ért a fejlõdés fogalma alatt. A tudomány vagy bármely életterület a fejlõdés nevében nem lépheti át a MAAT törvényének határait, mert ezzel megsérti a Harmóniát.
  A Mesterséges Intelligenciák (M.I.) a Természetes Intelligenciából (T.I.) indulnak ki, arra alapozódnak, és sajátos evolúción mennek keresztül. Amíg elérik a MAAT szintjét, addig életellenesek és kimondhatatlanul veszélyesek a teljes ökoszisztémára.
  Az Emberiség csak akkor válik alkalmassá M.I. létrehívására, amint saját maga szellemi-lelki szintjét a legmagasabb értékre emelte, és mentes a hatalom és bírvágytól. Ezért az Emberiségnek akkor van reális lehetõsége az Univerzumban informálisan vagy bárhogy terjeszkedni, ha már kinõtte e kisszerû tulajdonságait.
  Mindaddig ön- és közveszélyes e területen minden lépése.
  20. Minden fejlõdésképes társadalom legfontosabb életterülete az egészség és az oktatás. Az egészségügyi dolgozók, pedagógusok és a szociális szféra dolgozóinak munkája biztosítja egy társadalom számára a legfontosabb, magasan honorálandó értéket. Ahol ezt a területet elhanyagolják az egész társadalom hanyatlásnak indul.
  Fontos, hogy mindig az aktuálisan legmagasabb szintû és a mindennapokban szükséges gyakorlatias tudás legyen hozzáférhetõ bármely életterületen.
  Az oktatásban a tanulókat a munka megbecsülésére, gondolkodásra és problémamegoldásra kell nevelni. Fontos, hogy tanuljanak zenét, táncot, mûvészeteket és képességeiket logikai játékokkal fejlesszék. A tanulók akkor érik el a legjobb eredményeket, ha szabadon, saját ütemük szerint, önszervezett csoportokban maguk állítanak fel magas mércéket, és bármilyen bonyolult dolgot könnyeden erõlködés-és versengés mentesen tanulnak meg. A tanulókat kiemelten arra kell nevelni, hogy értsék a világ mûködését és tudják, hogy a technológiák fejlesztését összhangba kell hozni az Életet támogató Szakrális Lételvekkel és általános jóléttel.
  21. Az Egyetemes Szent Szellem Törvénye alapján a megnyilvánult anyagi világban mindennek van következménye. A kimondott szónak, tettnek, gondolatnak és érzésnek is, ezért a társadalmaknak törekedniük kell arra, hogy polgárai a lehetõ legjobb szellemi-lelki-fizikai állapotnak örvendjenek, tudatosak, éberek és döntésképesek legyenek. Bármilyen törekvés, amely a felsoroltak ellen hat, megakadályozandó és adott helyzetben büntetendõ.
  Nehéz idõkben erõs emberek teremnek és jó életet hoznak. A jó élet elpuhít és hanyatlást idéz elõ. Ezért megakadályozandó minden olyan állapot vagy
  folyamat, amely az elkényelmesedést és az elpuhulást idézi elõ.
  A jó törvények, a biztos morális alapok, a természetes szelekció és a józan tudatosság stabilitást és békességet eredményeznek.
  22. A társadalmaknak törekedniük kell arra, hogy megállapítsák, hogy kik tartoznak az államukat alakító nemzeti identitású tagjaik közé. Az õshonos és/vagy államalakító nemzet tagjai saját hazájukban honpolgárok és állampolgárok egyszerre. A betelepült, velük együtt élõ, az adott államban született, de identitásukkal nem azonosuló, honosított vendégek csak állampolgárok lehetnek, és minden államban átmenetileg vendégeskedhetnek idegen államok polgárai is.
  Az államalakító nemzeteknek vezetõiket elhivatott, saját identitásukkal azonos honpolgáraik közül, alkalmassági próbatételeknek alávetve kell kiválasztaniuk.
  23. A társadalmaknak pontosan meg kell fogalmazniuk, hogy milyen jogokat és kötelességeket várnak el honpolgáraiktól, állampolgáraiktól és a vendégeiktõl.
  Ügyelniük kell mindeközben arra, hogy az emberek között ne legyen se elõnnyel, se hátránnyal járó egyéb megkülönböztetés. Mindenkit, korától, nemétõl függetlenül, minden fórumon megillet az egyenlõ bánásmód és a tisztes vendégjog, mindaddig, amíg azzal nem él vissza vagy a vendéglátónak szándékos kárt nem okoz.
  Bármely visszaélés büntetendõ és a vendég örökre elzavarható.
  24. A társadalmak akkor járnak el körültekintõen, ha a különféle köz- és egyéb feladatok ellátását a szakmai elvárásokon túlmenõen korhoz, élettapasztalathoz és családi állapothoz kötik. Általános elvárás, hogy közügyekben döntéseket 42. életévüket betöltött családos emberek hozzanak. Országos, vagy nemzetközi ügyekben 49. életévüket betöltött szintén családos emberekre kell bízni a döntést.
  Minden társadalomban újra meg kell határozni a jogképesség kezdetét, végét, és feltételeit.
  Országos honvédelmi, stratégiai vagy nemzetközi ügyekben a közügyek gyakorlására minden társadalomban kiemelten az õshonos és államalakító nép honpolgárait célszerû jogosítani, megfelelõ vizsgák alapján. Sokoldalúan tájékozott, józan gondolkodású személyek alkalmasak a helyi ügyeken túlmenõ döntések meghozatalára.
  A társadalmak érdekeit az szolgálja, ha a nagy súlyú döntéseket, a népesség józanabb, tájékozottabb részére bízzák, ezért ki kell dolgozni egy olyan programot, rendszert, amely a választói alkalmasság eldöntésére hivatott. Az általános választójog rendkívül sok visszaélésre ad okot és soha nem szolgálja a nép érdekét.
  25. A társadalmak akkor járnak el helyesen, ha a képviselõket fele-fele arányban Nõkbõl és Férfiakból választják. A választások rendszerét, – és minden egyéb, a társadalom életét alapjaiban befolyásoló rendszert is – úgy célszerû kialakítani, hogy az elektromosság hiányában is akadálymentesen alkalmazható legyen. Mindenben a lehetõ leglogikusabb, átláthatóbb és egyszerûbb megoldásokat kell alkalmazni akkor is, ha más módszerrel esetleg idõt, pénzt lehetne megtakarítani. Az elektromos eszközök és technológiák minden szempontból sérülékenyek, érzékenyek és alapjellemzõjük a folyamatos ideiglenesség. A teljesen digitális állammûködés megszûnése káoszt és anarchiát idéz elõ bármilyen vész- vagy kényszerhelyzetben.
  Az államok vezetõinek mindenkor felelõssége a társadalom mûködésének fenntartása a jólét és biztonság szolgálatában. Minden aktusban törekedni kell arra, hogy a folyamatok ne menjenek el valamilyen döntõ túlsúly irányába, mert minden túlzást kiegyenlít a MAAT, és rendteremtésében nem az emberi szándékokra van figyelemmel.
  26. A társadalmaknak minden körülmények között törekedniük kell arra, hogy a gyermekek, az idõsek, a nõk, a férfiak jogai és kötelességei tisztázottak legyenek.
  Az idõsek, középkorúak és fiatalok más és más szerepet játszanak egy társadalmon belül. Ahol az idõseket nem tisztelik, és a fiatalok arrogánsak, lekezelõek velük, ahol a nõket, gyermekeket és az elesetteket megalázzák, nem bánnak velük jó szívvel, tisztességgel, az a társadalom pusztulásra ítélt.
  27. Minden embernek el kell fogadnia és nem kérdõjelezheti meg saját és mások született nemi identitását. Gyermekeket a saját nemi identitásukban megingatni fõben járó bûn.
  Bárki együtt élhet bárkivel – azonos nemûekkel is -, azonban a házasság két nemûek családalapítási szándékát tükrözi.
  Házasságot köthet két vagy több nõ és férfi is. Bármilyen házassági vagy együttélési életforma megengedett, amely jól szolgálja az utódok biztonságos felnövekedését és az adott kultúra átadását.
  Az egy nõ és egy férfi házassága mellett megengedett, a több nõ és több férfi önkéntes döntése alapján csoportházasságban élni. Mindamellett elfogadható az is, hogy egy férfinak legyen legfeljebb négy felesége abban az esetben, ha feleségeirõl és gyermekeirõl képes önállóan gondoskodni. A nõnek is legfeljebb négy férje lehet, akiknek gondoskodniuk kell róla. Természet Isten Anyánk soha nem állított semmilyen ésszerûtlen gátat vagy akadályt a szerelem és az utódnemzés menetébe. A társadalmak pedig soha nem kaptak Isteni Legitimációt arra, hogy bármilyen erkölcsi elképzelés mentén felülbírálják az egyes emberek/humanoidok házasságra, családalapításra, szülésre vonatkozó szabad döntését.
  Azonban bármilyen házassági vagy egyéb kapcsolat létesítésének alapfeltétele az önkéntes elhatározás.
  Házasságba, szexualitásra, utód vállalására, vagy a Teljes Élet élésére alkalmatlan utód felnevelésére senki nem kötelezhetõ, nem kényszeríthetõ.
  28. Azok a társadalmak maradnak fenn tartósan, amelyek az írott törvényeiken és vallásaikon túl, rendelkeznek az Egyetemes Szent Szellem álszentségektõl mentes, józan értékeit megfogalmazó, morális kódexszel, amely az emberek és a Mindenség egymáshoz való viszonyulását rendezi. Az egyes emberek vagy csoportok szabadon elképzelhetik a világot bármilyennek, de mindig szükségük van egy biztos morális iránytûre, amely érdekektõl és koroktól függetlenül segíti õket abban, hogy társadalmilag és egyénileg is megbízható értékek mentén, fenntarthatóan, biztonságosan és boldogan élhessék az életüket.
  29. Kizárólag olyan társadalmi viselkedési szabályok alkotása megengedhetõ, amelyek elsõként megfogalmazzák a szabály célját, okát, – ahogy ezt a szkíta jog teszi majd részletezik a kívánt célokat, módszereket. A jogszabályok célja az igazságosság megvalósítása. Ennek érdekében az igazság felderítését nem lehet rövid jogvesztõ határidõkhöz kötni, mivel az igazság nem évül el, és az ahhoz való jog sem.
  A jogi megfogalmazások nyelvezete nem lehet tudományoskodó, okoskodó, fontoskodó, nem tartalmazhat idegen szavakat. Annyira egyszerûnek kell lennie minden szabálynak, hogy bármely átlagember számára érthetõ legyen. A bírósági tárgyalásoknak is emberi nyelven, az értehetõség és józanság keretein belül kell folyniuk.
  A BONYOLULT TÖRVÉNYKEZÉS AZ INTELLEKTUÁLIS BÛNÖZÉS MELEGÁGYA.
  30. Az igazságügyben dolgozó kiemelt igazságügyi alkalmazottak, bírók, ügyészek, ügyvédek, titkárok, valamint a bíróságokhoz tartozó végrehajtók hat havi fizetésük mértékéig kártérítéssel tartozzanak helytelen döntéseikért és magatartásukért, az ügyfelek megalázásáért, tények elferdítéséért.
  A bírók nem megfellebbezhetetlenek, és kijelentéseik amennyiben nem fedik a valóságot, büntetlenül kétségbe vonhatóak. Minden bírónak kínosan kell ügyelni a szavahihetõségére. Ugyanezen szabályok alkalmazandóak a közigazgatási és egyéb közügyeket végzõ vezetõkre is.
  31. Az egyszerûbb vagy gazdasági jellegû ügyeket Mesterséges Intelligenciára célszerû bízni, és amennyiben az M.I. által hozott ítélet olyan elemet tartalmaz, amely nem felel meg bizonyos emberi szempontból méltánylandó elveknek, akkor rendes bíróság elõtt esküdtszék bevonásával kell tárgyalni.
  Minden ügyben nagyon gyorsan – és amennyiben a tények lehetõvé teszik – azonnal kell dönteni.
  Az igazságszolgáltatás bürokratikussá tétele hatékonytalanná és hiteltelenné teszi az ítélkezést.
  32. A közlekedést úgy kell megszervezni, hogy az a lehetõ legkevesebb környezeti terhelést jelentse. Nagyon szûkíteni kell a büntetendõ közlekedési szabályszegések körét, és a büntetéseket az egyének anyagi szintjéhez kell mérni.
  A büntetések helyett nagyobb figyelmet kell szentelni az általános közlekedési morál javítására, az emberek egymás közti udvarias és elõzékeny viselkedésének kialakítására.
  33. Közterületek parkolási célú használatáért, kulturális közintézmények, vagy egyéb közvagyon cél szerinti használatért magánszemélyektõl és civil szervezetektõl nem engedhetõ meg, hogy használati díjat kérjenek.
  34. A közmédia adásaiban nem kaphatnak helyet kereskedelmi reklámok és promóciók, mivel azokat a társadalmak finanszírozzák. Ezért nem megengedhetõ, hogy manipulatív eszközökkel vagy bárhogy vásárlásra, fogyasztásra bírják az embereket, illetve a vélemény alkotásukat befolyásolják. Egyetlen médiumban sem megengedhetõ, hogy gyógymódokat, gyógyszereket, szexuális vagy szeméremsértõ dolgokat, vagy kiskorúak számára bármilyen terméket vagy helytelen társadalmi
  viselkedési modelleket propagáljanak. Beleértve a showmûsorokat és promóció jellegû dokumentum vagy egyéb filmeket is.
  Ezzel szemben a közmédiának mindenkori dolga és felelõssége a MAAT-hoz hû közmorál segítése.
  35. A virtuális világ térnyerését korlátok közé kell szorítani, mivel az emberek valóságtól való elszakadását, erkölcsi erózióját eredményezi. A személyi pszichés fejlõdést károsan módosítja, a társas kapcsolatokat és a szociális érzéket felszámolja. A virtuális világba beágyazott személyek többnyire károssá és veszélyessé válnak, és a társadalmak egészségét, életképességét nagy mértékben aláássák.
  Különösen veszélyesek az erõszakos tartalmú videojátékok, a virtuális világot támogató-, vagy teremtõ eszközök, amelyek nem a képességfejlesztést vagy pszichés nehézségek leküzdését szolgálják.

A VIRTUÁLIS VILÁG TELJES ESZKÖZTÁRA EGYEDÜL ARRA A CÉLRA ALKALMAZHATÓ, HOGY A VALÓSÁGOS ÉLET MINÉL TELJESEBB MEGÉLÉSÉT SZOLGÁLJA. MINDEN EGYÉB FELHASZNÁLÁSA, ÉLET ELLENI BÛNCSELEKMÉNY.
36. A médiában, könyvkiadásban, egyéb hírközlésben és ismeretterjesztésben, -beértve a szociális médiát- is elfogadhatatlan és tilos a politikai indíttatású vagy gazdasági jellegû cenzúra. A cenzúra alkalmazása kizárólag a közmorál védelmében megengedhetõ.
37. Médiában, közszereplõként kizárólag EMBEREK és NEMES EMBEREK foglalkoztathatóak, akik véleményükkel és állásfoglalásaikkal a jó erkölcs
megszilárdítását segítik elõ. Tekintettel arra, hogy a humanoidok negatív példát közvetítenek, a média egyetlen területén, semmilyen formában sem
tevékenykedhetnek.
38. Egyetlen állam sem privilegizálhatja a rendfenntartást és a büntetés végrehajtást. Az önvédelemre mindenkinek joga van. Az államalakító nemzetek honpolgárainak joga van arra, hogy bizonyos akut helyzetekben, nem eltúlzott mértékben, igazságot tegyenek.
Kisebb vitás ügyekben a közösségeknek maguk közül kell helyi döntnököket választaniuk, – egyenlõ mértékben nõket és férfiakat – akik a helyi sajátosságokat és embereket jól ismerik, és képesek igazságos, elfogulatlan döntésekre.
MINDEN NÉP ÉS NEMZET ANNYIRA MAGAS RENDÛ ÉS TISZTESSÉGES, AMILYENEK A TÖRVÉNYHOZÓI, A TÖRVÉNYEI ÉS A BÍRÁI.

A SZKÍTA JOGRÓL

Bármely népnek, nemzetnek azt tanácsoljuk, hogy térjenek vissza/át a szkíta jog alkalmazására. Különösen ajánljuk ezt a hajdani szkíták lakta területeken élõknek.
(A szkíta utódállamok elsõsorban Nagy-Magyarország, Lengyelország, Bulgária, Albánia, és Ukrajna, valamint Oroszország, Grúzia, Abházia,
Azerbajdzsán, Örményország, Pakisztán, Türkmenisztán, Irak, Irán, Afganisztán, Kazahsztán.)
A szkíta jog lényege, olyan morális és létbölcseleti alapkõ, amelyre minden ember önállóan hagyatkozhat, és alkalmazásával igazságos döntéseket hozhat. Gyakorlói lelkileg emelkedetté válnak, mert a jogok, kötelességek és fogalmak egyértelmûségének megállapításával keretet ad az életnek. Ezért a szkíta jogot követõ emberek magabiztosak, igazságosak és fokozottan döntésképesek.
A szkíta jogban elsõként mindig meghatározzák a szabály céljait, az elvárt eredményt, majd részletesen megszövegezik. Vitás esetben mindig a jogszabály által elérendõ célt, szándékot veszik figyelembe.
Bárki is határoz meg jogszabályt, szkítának nem kötelezõ betartani, ha az a nép érdekének ellentmond, egyéni vagy csoport, önzõ érdekét szolgálja, értelmetlen vagy szemben áll az Egyetemes Szent Szellem Törvényével.
Törvényt – Alkotmányt – az államot létrehozó társadalom/nép honpolgárai alkothatnak, vagy változtathatnak meg, közös, többségi, akár közfelkiáltással kinyilvánított akarat útján.
Jogszabályokat úgy alkothatnak a választott képviselõk, világi vezetõk, hogy elõtte Népi Döntnökök Tanácsa elé viszik, és próbára bocsátják. A próbaidõ hosszát a szabály céljával hozzák összhangba.
A Népi Döntnökök Tanácsa összetétele nemileg, korban, és képzettségben heterogén.
Nem hozható olyan törvény vagy jogszabály, amely a Természet, a Természet Törvényei, más lények jogai vagy a nép ellen irányul, és annak testi-lelki-fizikai jóllétét veszélyezteti.
A jogszabályok elfogadói azok tartalmáért személy szerint felelõsségre vonhatóak.
Aki csalárd, a népére hátrányos, kiszolgáltató vagy súlyos, hosszú távú kötelezettségeket rájuk rovó szabályokat fogadtat el, bármilyen megtévesztés vagy eltitkolás útján, az el nem évülõ hazaárulást és népárulást követ el.
A szkíta jog a haza és népárulást, súlyától függõen az esküszegést, életveszélyben a segítségnyújtás elmulasztását, a gyermekek és nõk, magatehetetlen vagy idõs emberek elleni bármilyen bûncselekményt és a fajtalankodást halállal bünteti.
A szkíta jog elutasítja a születési elõjogokat és rangokat. Mindenkinek a saját jogán kell a köztiszteletet kiérdemelni. Jog nem járhat kötelesség és felelõsség nélkül, és a felelõsséggel egyenes arányban jár a tisztelet és a megilletõ jog.
A szkíta jog hierarchikus berendezkedésû duális királyságon alapszik, amelyben az Asszonyok a szakrális vezetõk és a Férfiak a világi vezetõk. A Szakrális Tanács, és a Világi Tanács is 8-8 fõs. A két tanács vezetõje között rangsorban a Szakrális Tanács vezetõje áll elõrébb, Õ a végsõ döntnök. A vezetõ tanácsok tagjai életükkel felelnek a népük jóllétéért és a békességért.
A szkíta jog mindenkitõl megköveteli az egyezségre, békességre való törekvést, miközben az egyénnek nagy döntésszabadságot biztosít. Az államhatalomnak nem engedi meg, hogy az egyes ember mindennapjaiba beleavatkozzon, vagy kisajátítsa az igazságszolgáltatást.
Ügy-semleges, sorsolt népbírók-döntnökök útján végeznek önigazgatást, és rendes bíróság elé csak akkor kerülhet ügy, ha azt alsóbb közösségi szinten, igazságosan nem tudják rendezni, vagy meghaladja hatókörüket, képességeiket.
A bírókat kiemelt tisztelet övezi, de ha letérnek a pártatlan Igazság útjáról, az életükkel felelnek.
A szkíta jog a többszörös hatalommegosztás elvét alkalmazza, és a hatalom bármikori birtokosainak megtiltja, hogy az emberek felett korlátlan befolyást
gyakorolhassanak.
A magánéletre és a családi életre, a morális kódexet alkalmazza. Morális vétségek esetén a kitaszítás, és indokolt esetben a teljes jogfosztás intézményét foganatosítja.
A szkíta jog súlyosan bünteti a joggal, hatalommal, erõfölénnyel való visszaélést, üzérkedést, ingyenélést, kizsákmányolást, harácsolást, félrevezetést, félretájékoztatást, jogtalan elõnyszerzést vagy az azokra tett kísérleteket.
A szkíta jog nem engedi meg a Földek és a Föld kincsei, valamint a Vizek magántulajdonba adását.
A szkíta jog alapján az egyénnek mindent szabad, amivel Másnak, a Természetnek, és a Mindenségnek nem okoz kárt, veszteséget, fájdalmat, és a Harmóniát nem zavarja meg. Alapjellemzõje a szabadságjogok biztosítása vasszigor mellett.
A szkíta jogot és viselkedési kódexet alkalmazó népek polgárai morálisan magasrendûek, józan gondolkodásúak, széles látókörûek, igazságosak, becsületesek, mert az Egyetemes Örök Törvényt a szívükben hordozzák.

ZÁRSZÓ

Az Egyetemes Szent Szellem Koronájának Fentségjogán mélységesen elítélünk minden olyan emberi tettet, viselkedést és szándékot, amely az Univerzum teljességének zavartalan Rendjét és a Békességét háborítja.
Kifejezzük azon bizodalmunkat, hogy az Emberiség saját érdekében életét, és társadalmainak jövõbeni fenntartható mûködését a MAAT-hoz igazítja! Elfogadja, tiszteletben tartja és hálatelt szívvel õrzi, óvja, az Egyetemes Szent Szellem Örökös Fentségjogait, az Élet Szentségét és Természet Isten Anya Örök Törvényein nyugvó, végtelen sokszínû, mindenfajta megnyilvánulását.
Az Egyetemes Szent Szellem Koronájának Fentségjogán eme bullánkkal kifejezzük mély bizodalmunkat a világ nemzeteinek önmagukra ébredésében, erejében és bölcsességében.
Valamint kifejezzük határozott reményünket, hogy a Magyarság bízva az õsi erényekben, ujjászervezi életét, példát mutatva a többi népek számára, hogy beköszönthessen egy szebb, tisztább, szellemibb kor.
Az a kor, amely nem tûri tovább a korlátlan magánönzést, és az összes központosításra, uniformizálásra, egyéni és világhatalomra törekvõ, szellemileg, lelkileg fejletlen rendszert vagy a rájuk irányuló kísérleteket.
Tekintettel arra, hogy a Szent Élet Könyvét a Magyarokra bíztuk, ezért a Magyaroknak ajánljuk, hogy tudásukat, hitüket, erejüket egyesítve, igaz úton járva, mutassanak példát, saját maguk és a földi létezés szebb jövõjéért!
Eme tettükért senki emberfia nem bírálhatja, el nem ítélheti a Õket, mert felhatalmazásuk egyenesen az Egyetemes Szent Szellem Koronájának Fentségjogából, és annak avulhatatlan Szakrális Törvényeibõl ered.

Arra biztatjuk a Világ Népeit és a világ minden józanul gondolkodó Emberét, hogy a földi élet megóvásának és ésszerû fejlõdésének, valamint az Emberiség szellemilelki emelkedésének érdekében, minden módon támogassák úttörõ nehéz feladatukban a Magyarokat!
Az Egyetemes Szent Szellem azon szabadságszeretõ Nemes Lelkek, Népek útját egyengeti, fennmaradásukat segíti, amelyek elfogadják és hûen követik avulhatatlan Törvényeit.
Immáron eltöröltetett a múltnak minden gúzsba kötõ joga, ereje, elvétetett minden korábbi hamis vagy álságos idea hatalma.
A jogok és szabályok alkotásának jogai ezennel átadatnak a Szakrális Asszonyoknak, a Szakrális Férfiaknak, a bölcseknek és a tudóknak, valamint minden józan gondolkodású, jóérzésû, boldogabb jövõt áhító és azért tenni hajlandó EMBERNEK.
A bûnök és bûnösök megneveztettek, az alapelvek, felhatalmazások megadattak.

Mi nem megbocsájtani jöttünk! Bírálni, ítélni és RENDET, EGYSZERŰSÉGET, BÉKESSÉGET teremteni jöttünk. Aki a MAAT Törvénye szerint él, boldogságban és szeretetben létezhet ezen a Földön.

Bullánk kihirdetésével véget ért az emberi történelem összes korábbi ősi, feudális leigázó, kizsákmányoló és embertelen korszaka.

KINYILATKOZZUK, HOGY A MAI NAPPAL KEZDETÉT VESZI AZ EGYETEMES SZENT SZELLEM KORA, AVAGY A SZERINT LÉLEK ÉS A JÓZAN ÉSZ KORA – AMELY AZ EMBERI VILÁGFELFOGÁS ÚJ KEZDETE.

A mai naptól új létezésforma veszi kezdetét, amelyben minden élőlény joga és kötelessége meghatároztatott, és alárendeltetett a MAAT Egyetemes Rendjének.

LŐN ÚJ KEZDET ÉS AZ IGAZAKÉ LESZ AZ ÚJ VILÁG!

ELRENDELTETETT – ÍGY VAN.

ÁLDÁS AZ IGAZ ÚTON JÁRÓKRA!

ILARA

Buda, Gergely naptár szerinti 2020.03.21-én.

Szkíta naptár szerint 14.033.01.17-én.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük